Ochronę wynikającą z dyrektywy 93/13 stosujemy wobec każdego konsumenta

Postanowieniem z 10 czerwca 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że ochrona przewidziana w dyrektywie 93/13 przysługuje każdemu konsumentowi, a nie tylko temu, którego można uznać za właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. Pytanie prejudycjalne w tej sprawie skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie w następującym stanie faktycznym.

Czterech kredytobiorców zawarło z bankiem umowę kredytu indeksowanego do CHF w celu zakupu mieszkania. W toku wytoczonego przez kredytobiorców postępowania sądowego, w którym podważyli oni ważność umowy, ujawniono, że sporną umowę: jeden kredytobiorca podpisał bez uprzedniego przeczytania, drugi kredytobiorca przeczytał ją po podpisaniu umowy, ale nie zrozumiał jej treści, a trzeci i czwarty kredytobiorca nigdy jej nie przeczytali.

W uzasadnieniu Trybunał przypomniał sądowi odsyłającemu, że pojęcie konsumenta w rozumieniu dyrektywy 93/13 ma charakter obiektywny i jest niezależne od konkretnego zasobu wiedzy, jaki może mieć dana osoba, czy też od posiadanych przez nią w rzeczywistości informacji.  Nadto konsument znajduje się w słabszej pozycji niż przedsiębiorca, zarówno pod względem możliwości negocjacyjnych, jak i ze względu na stopień poinformowania, i w związku z tym godzi on się na postanowienia umowne sporządzone uprzednio przez przedsiębiorcę, nie mając wpływu na ich treść. Ze względów powyższych wynika, że zakwalifikowanie danej osoby jako konsumenta nie zależy od jej zachowania, choćby było ono niedbałe, przy zawieraniu umowy kredytu. W konsekwencji obowiązek sądu krajowego do dokonania z urzędu oceny nieuczciwego charakteru warunków umownych również nie zależy od zachowania danego konsumenta.

Co istotne, Trybunał orzekł w formie postanowienia z uzasadnieniem, które jest wydawane m.in. gdy odpowiedź można wywieść w sposób jednoznaczny z dotychczasowego orzecznictwa lub odpowiedź na pytanie prejudycjalne nie pozostawia żadnych uzasadnionych wątpliwości. Prowadzi to do wniosku, że jest niedopuszczalnie wyłączenie ochrony przewidzianej dyrektywą 93/13 w stosunku do jakiejkolwiek grupy konsumentów.

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Jakub Pietrzak
Jakub Pietrzak

Aplikant Radcowski. W kancelarii zajmuje się prawem procesowym, z uwzględnieniem specyfiki procesów frankowych. Przez kilka lat był asystentem sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, na co dzień wspierając pracę sędziów rozstrzygających procesy frankowe. Jakub jest autorem wielu publikacji. Występował wielokrotnie jako prelegent na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej.