PROBLEMATYKA

W związku z tym, że banki jako instytucje dominujące na rynku masowo udzielały kredytów w walucie obcej – obecnie można te zobowiązania nazwać kredytami pseudowalutowymi – w zdecydowanej większości tychże umów zarówno sądy, jak też Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy dopatrzyły się klauzul abuzywnych, potocznie nazwanych klauzulami niedozwolonymi. Kodeks cywilny jako klauzule niedozwolone traktuje te postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nieuzgodnione zostały z nim indywidualnie i wówczas nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Najczęściej spotykane w umowach kredytowych klauzule można podzielić na cztery główne grupy:

 • Klauzule waloryzacyjne – możliwość przeliczania przez bank kredytu po kursie CHF ustalonym arbitralnie – niemalże jednostronnie.
 • Klauzule oprocentowania kredytu – bank  jednostronnie mógł zmienić oprocentowanie kredytu,
 • Klauzule dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu,
 • Klauzule dotyczące podwyższonej marży do czasu wpisu do księgi wieczystej do czasu dostarczenia odpisu księgi wieczystej,

Nie bez znaczenia pozostaje, że niektóre klauzule zamieszczane w umowach, zostały bezpośrednio wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (np. klauzule indeksacyjne zawierane w umowach z Millennium Bank S.A.).

Kredyty Frankowe prawnik

Skala zjawiska oraz społeczne skutki sytuacji w jakiej znaleźli się kredytobiorcy, którzy zawarli z bankami umowy kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem CHF, uzasadniają coraz częstsze pozwy kierowane przeciwko bankom. Kredyty udzielane w Polsce na szeroką skalę w latach 2005–2008 nie były kredytami stricte walutowymi, ponieważ w rzeczywistości nie dochodziło do transferu waluty obcej od banku do kredytobiorcy. W przypadku kredytów waloryzowanych (indeksowanych) kursem waluty obcej strony umawiały się, że przedmiotem umowy jest kwota wyrażona w walucie polskiej, natomiast waluta obca była jedynie swego rodzaju miernikiem, według którego ustalana była wartość zobowiązań kredytobiorcy. Wobec gwałtownej zwyżki walut obcych, w szczególności franka szwajcarskiego, której nikt nie przewidywał, wartość zobowiązań polskich kredytobiorców wyrażonych w tej walucie drastycznie wzrosła. Olbrzymim problemem zatem pozostaje w chwili obecnej wzrost salda zadłużenia z tytułu zawartych umów, bowiem po kilku/kilkunastu latach spłacania kredytu, zobowiązanie (sam kapitał bez odsetek) wynosi więcej niż w chwili jego zaciągnięcia. Wobec takich okoliczności można dojść do sytuacji, gdy zobowiązanie stanie się niemożliwe do spłacenia w ogóle.

O kancelarii


Nasza praktyka obejmuje wszystkie obszary prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych, prawa obrotu nieruchomościami oraz rozwiązywania sporu na drodze procesu/mediacji. Prowadzimy też spory sądowe w zakresie klauzul niedozwolonych dotyczących kredytów walutowych.



Close

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zapisz swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły dalszej współpracy.


 • Załącz umowę lub inne dokumenty (waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB, dopuszczane formaty .png, .jpg, .pdf, .txt, .docx, .doc). W przypadku większej ilości plików wysyłka może potrwać kilkadziesiąt sekund, prosimy o cierpliwość.

   

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez kancelarię Dowlegal Adwokaci Decowska – Olejnik sp.k. w celu kontaktu, analizy umowy kredytowej oraz złożeniu oferty współpracy. Oświadczam jednocześnie, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia”.
 • Subscribe error, please review your email address.

  Close

  You are now subscribed, thank you!

  Close

  There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

  Close

  Your message has been sent. We will get back to you soon!

  Close