PiS był zwolennikiem kredytów walutowych

Na stronie PiS możemy przeczytać archiwalny wprawdzie artykuł dotyczący krytyki Rekomendacji S Komisji Nadzoru Bankowego, gdzie Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Przemysław Gosiewski w sposób jednoznaczny krytykuje zalecenia Komisji Nadzoru Bankowego dotyczące dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, traktując takie działanie jako zmniejszenie dostępu obywateli do „taniego kredytu”.

Przypominająco, Rekomendacja S (link do pełnej treści Rekomendacji S) wprowadzała m.in. „aby bank w przypadku udzielania kredytów walutach obcych analizował zdolność kredytową klienta przy założeniu, że stopa procentowa dla kredytu walutowego jest równa co najmniej stopie procentowej dla kredytu złotowego, a kapitał kredytu jest większy o 20%.”

Pis - frankowicze

Tutaj ważna uwaga i argument, który używamy w pismach procesowych – nawet specjaliści zasiadający w Komisji Nadzoru Bankowego zakładali, że kurs franka nie powinien wzrosnąć więcej niż 20%, zatem jeżeli KNB nie zakładała wzrostu 100%, to na jakiej podstawie taki wzrost miał zakładać przeciętny obywatel?

Poniżej główne tezy oświadczenia Klubu Parlamentarnego PiS:

Nie podzielamy argumentacji Komisji Nadzoru Bankowego dotyczącej rzekomego zagrożenia dla sytemu bankowego. W 2005 roku banki zarobiły aż 9,2 mld zł. Zysk wzrósł w ubiegłym roku o 28,9 proc.

Stanowisku Komisji Nadzoru Bankowego przeczą również dane Związku Banków Polskich. Opierając się na tych danych troska Komisji Nadzoru Bankowego wydaje się być nieuzasadniona.

Oczywiście nie możemy nie dostrzegać tego ryzyka, ale jeśli weźmiemy pod uwagę ciągły wzrost gospodarczy naszego kraju, niską inflację i umacniającą się złotówkę, to obawy Komisji Nadzoru Bankowego nie znajdują potwierdzenia w faktach.

Klub Parlamentarny PiS chroniąc interesy szerokich grup społecznych zainteresowanych uzyskaniem dostępu do taniego kredytu uważa, że w obecnej sytuacji Rada Polityki Pieniężnej powinna obniżyć zbyt wysokie stopy procentowe.

Stawia ona interes największych sieci bankowych ponad interesem zwykłych obywateli i interesem publicznym. Trudno dostrzec w polityce Komisji Nadzoru Bankowego uwzględnianie postulatów i fachowych opinii niezależnych ekspertów

.
Dostęp do pełnej treści oświadczenia znajduje się w tym miejscu : http://old.pis.org.pl/article.php?id=4415

Bankowy Tytuł Egzekucyjny wynikający z umowy kredytu (pseudo)walutowego uchylony!

Sygn. I Aca 288/16 (Pełna treść orzeczenia)
 

Sąd II instancji podkreślił, że:
“Ujęta w bankowym tytule egzekucyjnym ogólna struktura zadłużenia, składająca się z reguły z różnych roszczeń (głównego i ubocznych), musi odpowiadać zasadniczym elementom długu kredytobiorcy wynikającego z umowy kredytowej” i obowiązujących przepisów prawa. Niewłaściwe określenie struktury zadłużenia kredytowego w bankowym tytule wykonawczym nie może więc być sanowane i jako takie uzasadnia pozbawienie pozwanego przywileju uproszczonej i przyśpieszonej windykacji jego wierzytelności przy użyciu powyższego tytułu – nawet wtedy, gdy istnienie zadłużenia powódki, co do zasady, nie budzi jakichkolwiek wątpliwości”.

W efekcie stwierdzono nieważność klauzuli na bankowym tytule wykonawczym, na podatwie której bank prowadził egzekucję wobec dłużnika.

 

Podsumowanie

Sąd Apelacyjny w Białymstoku Decyzja: nieważność klauzuli na BTE
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – klauzua waloryzacyjna
Sąd uznał nienawiązanie stosunku prawnego konsumenta z bankiem

Sygn. III C 1073/14 (Pełna treść orzeczenia)
 

Bardzo ważne orzeczenie dla frankowiczów. Sąd w sentencji uznał, że nie doszło do nawiązania stosunku prawnego pomiędzy bankiem a konsumentami.
Teza sądu opierała się na stanowisku, że:

“Pominięcie uznanej za abuzywną klauzuli umownej określającej kurs wymiany waluty dla potrzeb indeksacji kwoty kredytu uniemożliwia prawidłowe wykonanie umowy, albowiem w chwili jej zawarcia i wykonania brak było przepisu dyspozytywnego, który mógłby zostać zastosowany w miejsce pominiętego postanowienia umownego. Pozostawienie w mocy klauzuli indeksacyjnej jako określającej główne świadczenie umowy uniemożliwia traktowanie umowy jako umowy kredytu w walucie polskiej, byłoby to bowiem równoznaczne ze zmianą rodzaju umowy. Doprowadzenie zaś do sytuacji, w której kredytu dzielony w złotych byłby oprocentowany tak jak kredyt walutowy, byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego jako niesprawiedliwe wobec tych kredytobiorców, którzy zawarli umowę zwykłego (nieindeksowanego) kredytu i w związku z tym ponosili znacznie wyższe koszty kredytu”.

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Warszawie Decyzja: nieważność
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – klauzua waloryzacyjna Bank Millennium S.A.
Klauzule bankowe bezskuteczne według Sądu Okręgowego w Krakowie

Sygn. II Ca 981/16 (Pełna treść orzeczenia)
 

Sąd w niniejszym wyroku wypowiedział się na temat rozważań prawnych w odniesieniu do rat zapadalnych po dniu wejącia w życie ustawy antyspreadowej z dnia 26 sierpnia 2011 r.
W uzasasnieniu czytamy:

“Nie zmieniła oceny odnośnie abuzywności przedmiotowej klauzuli zmiana dokonana ustawą z dnia 29 lipca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła ustawę z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim wprowadzając art. 35a zezwalający konsumentowi spłatę rat we franku – w nin. sytuacji. Przepis ten niewątpliwie polepszył sytuacje strony umowy – powodów, jednakże nie wyeliminował postanowienia zawartego w załączniku nr 7 do umowy. Pozostaje zatem do rozważania, czy wprowadzenie takiego uprawnienia dla powodów zmieniało ocenę abuzywności przedmiotowego postanowienia umowy. W ocenie Sądu Okręgowego w nin. składzie nie zmienia to tejże oceny albowiem przepis ten nie zmieniał treści umowy stron nadal pozostawiając postanowienia umowne niekorzystne dla klienta”.

W przedmiocie uznania klauzuli za niedozwoloną sąd jasno określił, że klauzula ta jest bezskuteczna wobec powodów i powodouje to z kolei konieczność odnalezienia innej regulacji, pozwalającej na wypełnienie powstałej w ten sposób luki w zakresie postanowień o kredyt hipoteczny.

Podsumowanie

Sąd Okegowy w Krakowie Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – klauzua waloryzacyjna
Arbitralne decyzje banku nieprzekonujące dla Sądu Rejonowego Katowice – Zachód

Sygn. I C 564/16 (Pełna treść orzeczenia)
W niniejszej sprawie sąd uznał, że powodowie nie mieli rzeczywistego wpływu na treść umowy. Projekt umowy został przygotowany w całości przez pozwany bank. Powodowie przed zawarciem umowy złożyli wniosek o udzielnie kredytu, w którym określili warunki co do wysokości żądanej kwoty kredytu oraz co do swojej zdolności kredytowej.

“Umowa kredytowa nie określała szczegółowego sposobu ustalania kursu, przez co powód był zdany na arbitralne decyzje banku w tej kwestii. Pozwany przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem poprzez wyznaczanie w tabelach kursowych kursu sprzedaży/kupna franka szwajcarskiego. Nie ma znaczenia, że tabele kursów walut nie są przez pozwanego sporządzane specjalnie na potrzeby waloryzacji świadczeń kredytobiorców, ale odnoszą się do całej działalności banku. Ważne jest to, iż waloryzacja rat kredytu udzielonego na podstawie umowy o kredyt hipoteczny odbywa się w oparciu o tabele kursowe sporządzane przez pozwanego. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, iż określania wysokości kursu nie doznaje żadnych formalnie uregulowanych ograniczeń”.

Podsumowanie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – klauzua waloryzacyjna ING Bank Śląski S.A.
Zapisy indeksacyjne abuzywnymi – wygrana kredytobiorcy we Wrocławiu

Sygn. VII C 2064/15 (Pełna treść orzeczenia)
 

Na kanwie wyroku Sądu – Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia uznano, że klauzule waloryzacyjne są niedozwolone zatem kredyt jest kredytem złotowym.
“W ocenie Sądu o abuzywności tych postanowień świadczyć może również ich nietransparentność. W umowie nie określono sposobu ustalania kursu sprzedaży/kupna, a samo sprecyzowanie momentu waloryzacji (godzina 14.50 w dniu spłaty raty; dzień i godzina uruchomienia kredytu) nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia interesów. (…) Zauważyć należy, że oceny abuzywności spornego postanowienia nie może też zmienić wprowadzona przez ustawodawcę możliwość podpisania aneksu pozwalającego powódce spłacić kredyt w walucie waloryzacji”.

Podsumowanie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – klauzua waloryzacyjna mBank
Kolejny Sąd o abuzywności klauzul indeksacyjnych

Sygn. VI C 1713/15 (Pełna treść orzeczenia)
 

Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd orzekł, że klauzule indeksacyjne są nie ważne. Wobec tego nie wiążą kredytobiorców.
W uzasadnieniu wyroku można przeczytać o zasadniczych motywach rozstrzygnięcia sądu.
“Kontrola zgodności z zasadami obrotu konsumenckiego jest wyłączona w przypadku postanowień umownych określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny (art. 3851 § 1 in fine k.c.). Pojęcie głównego świadczenia stron należy rozumieć wąsko. W umowie kredytu – zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z 1997 r. – Prawo bankowe – świadczeniem głównym banku jest udostępnienie kredytobiorcy oznaczonej kwoty pieniężnej, zaś świadczeniem głównym kredytobiorcy jest zwrot otrzymanych środków pieniężnych, uiszczenie opłat z tytułu oprocentowania i z tytułu prowizji. Chociaż problem waloryzacji rat kredytu i przeliczania należności banku z waluty obcej na polską jest pośrednio powiązany ze spłatą kredytu, to jednak brak jest podstaw do przyjęcia, że ustalenia w tym zakresie są postanowieniami dotyczącymi głównych świadczeń stron. Są to postanowienia poboczne, o drugorzędnym znaczeniu.

2. Art. 3851 § 3 k.c. wymaga, by konsument miał rzeczywisty wpływ na treść postanowienia. Za nieuzgodnione indywidualnie trzeba uznać takie postanowienie, które nie było przedmiotem pertraktacji między stronami, lecz zostało przedstawione jako jedyne możliwe rozwiązanie.

3. Rażące naruszenie interesów konsumenta to nieusprawiedliwiona dysproporcja praw i obowiązków na jego niekorzyść w określonym stosunku obligacyjnym. Postanowienia umowy rażąco naruszają interes konsumenta, jeżeli poważnie i znacząco odbiegają od sprawiedliwego wyważenia praw i obowiązków stron. Ocena stopnia naruszenia powinna być dokonywana z uwzględnieniem kryteriów przedmiotowych, jak i podmiotowych. Natomiast działanie wbrew dobrym obyczajom oznacza tworzenie przez kontrahenta konsumenta takich postanowień umownych, które godzą w równowagę kontraktową stron takiego stosunku. Sprzeczne z dobrymi obyczajami będą działania wykorzystujące niewiedzę, brak doświadczenia konsumenta, naruszenie równorzędności stron umowy, działania zmierzające do dezinformacji, wywołania błędnego przekonania konsumenta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności. Chodzi więc o działanie potocznie określane jako nieuczciwe, nierzetelne, odbiegające in minus od przyjętych standardów postępowania

4. Brak jest przepisu pozwalającego zastąpić wadliwą klauzulą waloryzacyjną inną, w szczególności taką, która określałaby inny sposób ustalenia kursu waluty waloryzacji. Zatem ich wyeliminowanie z umowy nie powoduje zmiany charakteru zobowiązania, a jedynie prowadzi do zaprzestania waloryzacji. Wobec braku związania kredytobiorcy abuzywną klauzulą jest on – zgodnie z zasadą nominalizmu (od której wyjątkiem jest możliwość wprowadzenia do umowy klauzuli waloryzacyjnej, art. 358 k.c.) – zobowiązany do zwrotu kredytu w wysokości nominalnej, w określonych w umowie terminach i z oprocentowaniem określonym w umowie”.

Podsumowanie

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – klauzua waloryzacyjna mBank
Przeliczenie kredytu na moment uruchomienia

Sygn. XVII Amc 2939/14 (Pełna treść orzeczenia)
 

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał klauzulę:
“Przeliczenia kredytu na walutę waloryzacji bank dokonuje wg kursu kupna danej waluty z tabeli kursowej banku obowiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu” za niedozwoloną zatem nie może ona być stosowana w obrocie.”

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Warszawie Decyzja: uznanie klauzul za abuzywne
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – klauzula waloryzacyjna
Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymuje korzystny dla kredytobiorcy wyrok

Sąd II instancji podtrzymał wyrok sądu I instancji i wskazał, że:
Sygn. VI Aca 1600/12 (Pełna treść orzeczenia)
“Pozwany posługując się sporną klauzulą w umowach zawieranych z konsumentami naruszył zasady lojalnego i równorzędnego traktowania klientów poprzez pozbawienie ich możliwości kontrolowania prawidłowości ustalania kursów walutowych na potrzeby przeliczenia salda zadłużenia na walutę obcą oraz przeliczenia na złote kwoty wymaganej do spłaty kredytu. To z kolei w rażący sposób narusza interes konsumenta gdyż uzależnia go całkowicie do decyzji Banku, który ustala kursy walut (wliczając w to marżę) w sposób znany wyłącznie jemu, zaś druga strona umowy nie ma żadnego wpływu na taką arbitralną decyzję i musi się jej podporządkować”.

Wyrok sądu I instancji uznawał za niedozwoloną klauzulę:

“Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr (…) do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: (…) (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu (…) Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielania kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym”.

Podsumowanie

Sąd Apelacyjny w Warszawie Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt denominowany – klauzula waloryzacyjna Bank: BPH S.A.
Stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczące niedozwolonych wzorców umów

Sąd Apelacyjny obszernie wypowiedział się na temat podstępowań w sprawach o uznanie za niedozwolone wzroców umów.
Sygn. VI Aca 441/13 (Pełna treść orzeczenia)
“Przedmiotem kontroli sądowej w postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone są wyłącznie postanowienia wzorca umowy ustalonego przez jedną ze stron, nie są przedmiotem tej kontroli zagadnienia związane z tym, czy należy zakazywać ich wykorzystywania czy też nie, strony nie składają żadnych oświadczeń, twierdzeń ani nie powołują na te okoliczność żadnych dowodów. Strona może, wnosząc tego rodzaju pozew, zawrzeć w treści żądania pozwu także żądanie orzeczenia zakazania wykorzystywania kwestionowanego w pozwie wzorca, niemniej brak takiego żądania nie powoduje tego, iż sąd w sentencji wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie postanowienia wzorca za niedozwolone, nie powinien takiego zakazu zamieszczać, gdyż ma obowiązek to uczynić z urzędu w oparciu o treść art. 47942 § 1 k.p.c.
Niedozwolone jest postanowienie, w którym wskazano jedynie termin ustalania kursu waluty przejętego do rozliczeń spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, a nie określono sposobu ustalania tego kursu.”

 

Podsumowanie

Sąd Apelacyjny w Warszawie Decyzja: uznanie klauzul za abuzywne
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – klauzula waloryzacyjna
Close

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zapisz swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły dalszej współpracy.


 • Załącz umowę lub inne dokumenty (waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB, dopuszczane formaty .png, .jpg, .pdf, .txt, .docx, .doc). W przypadku większej ilości plików wysyłka może potrwać kilkadziesiąt sekund, prosimy o cierpliwość.

   

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez kancelarię Dowlegal Adwokaci Decowska – Olejnik sp.k. w celu kontaktu, analizy umowy kredytowej oraz złożeniu oferty współpracy. Oświadczam jednocześnie, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia”.
 • Subscribe error, please review your email address.

  Close

  You are now subscribed, thank you!

  Close

  There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

  Close

  Your message has been sent. We will get back to you soon!

  Close