II instancja orzeka na korzyść kredytobiorcy

Sygn. II C 636/16
„Pomimo wniesionej apelacji Banku, Sąd Okręgowy w Łodzi utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 20 listopada 2017 r. II C 636/16, który „odfrankowił” umowę kredytu indeksowanego. W oparciu o art. 410 k.c. w zw. z art. 405 k.c. Sąd uznał za zasadne żądanie powodów o zapłatę. We wzorcu umowy zakwestionowano dwie klauzule. Jedną dotyczącą zmiennego oprocentowania, natomiast drugą odwołującą się do waloryzacji kredytu kursem kupna waluty wg tabeli kursowej Banku.

Wyrok jest prawomocny.”

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Łodzi
Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany  mBank
II instancja orzeka na korzyść kredytobiorcy

Sygn. II C 636/16
„Pomimo wniesionej apelacji Banku, Sąd Okręgowy w Łodzi utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 20 listopada 2017 r. II C 636/16, który „odfrankowił” umowę kredytu indeksowanego. W oparciu o art. 410 k.c. w zw. z art. 405 k.c. Sąd uznał za zasadne żądanie powodów o zapłatę. We wzorcu umowy zakwestionowano dwie klauzule. Jedną dotyczącą zmiennego oprocentowania, natomiast drugą odwołującą się do waloryzacji kredytu kursem kupna waluty wg tabeli kursowej Banku.

Wyrok jest prawomocny.”

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Łodzi
Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany  mBank
Prawomocna przegrana Getin Noble Bank w Białymstoku

Sygn. I Aca 447/17

14 grudnia 2017 r. zapdało bardzo ważne orzeczenie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank. Jest to ważny wyrok z uwagi na to, że zapadł on w wyniku wniesionej apelacji.

Zasadniczą kwestią w tej sprawie pozostawała ocena charakteru klauzul indeksacyjnych (waloryzacyjnych), zawartych w umowie kredytowej i regulaminie bankowym, które przewidywały waloryzację kwoty kredytu oraz rat kredytowych do CHF według kursów określonych w tabeli kursów walut banku będącego kredytodawcą.

Skutki stwierdzenia abuzywności określa art. 3851. § 1 k.c. który stanowi, że takie niedozwolone postanowienia umowy nie wiążą konsumenta, a strony są związane umową w pozostał zakresie. W rozpoznawanej sprawie oznaczało to, że umowa kredytowa jest wiążąca, a zakwestionowane postanowienia nie są zastępowane żadnymi innymi.

Sędzia sprawozdawca podkreślił, że w tym postępowaniu sąd nie jest zobowiązany do poszukiwania innych, obiektywnych mierników waloryzacji.
Przyjęcie, że umowa kredytowa obowiązuje z wyłączeniem postanowień uznanych za abuzywne spowodowało, że jak wynika z wyliczeń powołanego w sprawie biegłego, na datę wypowiedzenia pozwani nie zalegali ze spłatą kredytu, a mieli znaczną nadpłatę.
Wyrok jest prawomocny.

 

Podsumowanie

Sąd Apelacyjny w Białymstoku Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany Getin Noble Bank
Umowa niewiążąca, czyli Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia o klauzulach abuzywnych

Sygn. VI C 3044/15
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał, że zapisy umowy miały charakter niedozwolony i nie powinny wiązać klienta. W związku z usunięciem klauzul abuzywnych kredyt pozostaje kredytem złotówkowym z zachowaniem oprocentowania opartego na stawce LIBOR. Wyrok w tej sprawie zapadła 30 sierpnia 2017 r. pod sygn. VI C 3044/15. Jest nieprawomocny.

 

Podsumowanie

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany Polbank Raiffeisen
Postanowienia umowy sprzeczne z dobrymi obyczajami, czyli prawomocna wygrana kredytobiorcy

Sygn. II Ca 2200/16
Mocny argument w walce frankowiczów przeciwko bankom. Zapadł wyrok w II instancji, zatem jako prawomocny może być juś solidnym źródłem do motywowania stanowiska o zwrot nadpłat. Sąd Okręgowy we Wrocławiu utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejoonwego dla Wrocławia Fabrycznej – XIV C 2126/15. Sąd podzielił argumentację wyroku z I instancji, która opierała się m.in. na stwierdzeniu, że zakwestionowane postanowienia “kształtują jej (powódki) prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jej interesy”.

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany Santander
Koszty ubezpieczenia niskiego wkładu elementem wzorca – zwolnienie kredytobiorców z opłaty

Sygn. II Ca 747/16
W przedmiotowej sprawie sąd II instacji podzielił pogląd sądu rejonowego, że postanowienia umowy kredytowej w zakresie nakładającym na powodów obowiązek pokrycia opłaty (składki) z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego uznał za niedozwolone postanowienia umowne, stwierdzając, iż w tym stanie rzeczy nie wiązały one powodów, a pobrana na ich podstawie opłata tytułem składki ubezpieczeniowej podlegała zwrotowi.

Postanowienia umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego w zakresie przewidującym obowiązek kredytobiorców pokrycia kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu, stanowią wzorzec umowy zaproponowany konsumentom i nieuzgodniony z powodami indywidualnie, bowiem nie mieli oni rzeczywistego wpływu na jego treść. Nielogicznym w ocenie sądu było wywodzenie przez Bank – w tym w apelacji – iż postanowienia te mimo wszystko należało uznać za uzgodnione indywidualnie, gdy rzeczone “uzgodnienie” wyrażać by się miało wyłącznie w wyrażeniu zgody bądź nie przez powodów na podpisanie umowy kredytu o określonej nie podlegającej weryfikacji treści.

Podsumowanie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – UNWW ING Bank Śląski S.A
Klauzule bankowe bezskuteczne według Sądu Okręgowego w Krakowie

Sygn. II Ca 981/16 (Pełna treść orzeczenia)
 

Sąd w niniejszym wyroku wypowiedział się na temat rozważań prawnych w odniesieniu do rat zapadalnych po dniu wejącia w życie ustawy antyspreadowej z dnia 26 sierpnia 2011 r.
W uzasasnieniu czytamy:

“Nie zmieniła oceny odnośnie abuzywności przedmiotowej klauzuli zmiana dokonana ustawą z dnia 29 lipca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła ustawę z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim wprowadzając art. 35a zezwalający konsumentowi spłatę rat we franku – w nin. sytuacji. Przepis ten niewątpliwie polepszył sytuacje strony umowy – powodów, jednakże nie wyeliminował postanowienia zawartego w załączniku nr 7 do umowy. Pozostaje zatem do rozważania, czy wprowadzenie takiego uprawnienia dla powodów zmieniało ocenę abuzywności przedmiotowego postanowienia umowy. W ocenie Sądu Okręgowego w nin. składzie nie zmienia to tejże oceny albowiem przepis ten nie zmieniał treści umowy stron nadal pozostawiając postanowienia umowne niekorzystne dla klienta”.

W przedmiocie uznania klauzuli za niedozwoloną sąd jasno określił, że klauzula ta jest bezskuteczna wobec powodów i powodouje to z kolei konieczność odnalezienia innej regulacji, pozwalającej na wypełnienie powstałej w ten sposób luki w zakresie postanowień o kredyt hipoteczny.

Podsumowanie

Sąd Okegowy w Krakowie Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – klauzua waloryzacyjna
Przegrana Santandera, czyli Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej o zwrocie nadpłat

Sygn. XIV C 2126/15
 

Powódka domagała się zapłaty kwoty 54.182,35 zł wraz z odsetkami podnosząc, iż kwota ta stanowiła świadczenie nienależne pobrane przez stronę pozwaną w oparciu o klauzule abuzywne zawarte w umowie kredytu hipotecznego.
Sąd orzekł zgodnie z żadaniem pozwu uzasadniając to, abuzywnoścą klauzul. Jednakże śad w uzasadnieniu wskazał, że “nie jest wystarczające ustalenie nierównomiernego rozkładu praw i obowiązków stron umowy (sprzeczność z dobrymi obyczajami), lecz konieczne jest stwierdzenie prawnie relewantnego znaczenia tej nierównowagi (rażące naruszenie interesów konsumenta). Należy uwzględnić nie tylko interesy o wymiarze ekonomicznym, ale inne, zasługujące na ochronę dobra konsumenta, jak jego zdrowie, czas, dezorganizacja zajęć, prywatność, poczucie godności osobistej czy satysfakcja z zawarcia umowy o określonej treści. To naruszenie oznacza nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na jego niekorzyść w określonym stosunku obligacyjnym. Ocena stopnia naruszenia powinna być dokonywana z uwzględnieniem kryteriów przedmiotowych, jak i podmiotowych. Nie można poprzestać jedynie na ocenie formalnej (np. wielkości świadczeń), ponieważ dla ustalenia rzeczywistej dysproporcji praw i obowiązków należy dokonać jej materialnej oceny, a więc w odniesieniu do strony stosunku”.

W tej sprwie umowa kredytowa przedstawiała mechanizm przeliczeniowy, który w ocenie Sądu kształtował prawa i obowiązki powódki w sposób godzący w dobre obyczaje, rażąco naruszając jej interesy.

 

Podsumowanie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany Consumer Santander Bank
Zwrot nadpłat dla kredytobiorcy

Sygn. VIII C 2064/15 (Pełna treść orzeczenia)
Wyrokiem z dnia 19 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu, sygn. VIII C 2064/15 orzekł o zwrocie nadpłat na rzecz kredytobiorcy z uwagi na abuzywnosć zapisów indeksacyjnych. W uzasadnienu czytamy m. in.: “Zakwestionowane postanowienie, zdaniem Sądu, spełnia przesłanki określone w art. 385 1 § 1 k.p.c. a mianowicie: nie było ono indywidualnie uzgadniane, nie dotyczyło głównych świadczeń stron umowy i kształtowało prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszając jego interesy.”

 

Podsumowanie

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany mBank
Arbitralne decyzje banku nieprzekonujące dla Sądu Rejonowego Katowice – Zachód

Sygn. I C 564/16 (Pełna treść orzeczenia)
W niniejszej sprawie sąd uznał, że powodowie nie mieli rzeczywistego wpływu na treść umowy. Projekt umowy został przygotowany w całości przez pozwany bank. Powodowie przed zawarciem umowy złożyli wniosek o udzielnie kredytu, w którym określili warunki co do wysokości żądanej kwoty kredytu oraz co do swojej zdolności kredytowej.

“Umowa kredytowa nie określała szczegółowego sposobu ustalania kursu, przez co powód był zdany na arbitralne decyzje banku w tej kwestii. Pozwany przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem poprzez wyznaczanie w tabelach kursowych kursu sprzedaży/kupna franka szwajcarskiego. Nie ma znaczenia, że tabele kursów walut nie są przez pozwanego sporządzane specjalnie na potrzeby waloryzacji świadczeń kredytobiorców, ale odnoszą się do całej działalności banku. Ważne jest to, iż waloryzacja rat kredytu udzielonego na podstawie umowy o kredyt hipoteczny odbywa się w oparciu o tabele kursowe sporządzane przez pozwanego. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, iż określania wysokości kursu nie doznaje żadnych formalnie uregulowanych ograniczeń”.

Podsumowanie

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – klauzua waloryzacyjna ING Bank Śląski S.A.
Close

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zapisz swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły dalszej współpracy.


 • Załącz umowę lub inne dokumenty (waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB, dopuszczane formaty .png, .jpg, .pdf, .txt, .docx, .doc). W przypadku większej ilości plików wysyłka może potrwać kilkadziesiąt sekund, prosimy o cierpliwość.

   

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez kancelarię Dowlegal Adwokaci Decowska – Olejnik sp.k. w celu kontaktu, analizy umowy kredytowej oraz złożeniu oferty współpracy. Oświadczam jednocześnie, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia”.
 • Subscribe error, please review your email address.

  Close

  You are now subscribed, thank you!

  Close

  There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

  Close

  Your message has been sent. We will get back to you soon!

  Close