Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnia umowę z Millennium Bank.

Sygn. akt III C 299/15
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał kolejny wyrok w sprawie Millennium Bank, w którym stwierdzono nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF. Linia orzecznicza coraz bardziej krystalizuje się na korzyść frankowiczów. Sądy zaczynają coraz częściej podpierać się orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeden z najważniejszych motywów rozstrzygnięcia zawiera się we fragmencie uzasadnienia zacytowany w poniższym wyroku.

„Zadaniem Sądu było ustalenie, czy zachodzi możliwość uzupełnienia tak powstałej luki przepisem prawa o charakterze dyspozytywnym, mającym zastosowanie do umów w tych kwestiach, które nie zostały uregulowane przez strony. Takie stanowisko zostało wyrażone w wyroku TSUE z dnia 30 kwietnia 2014 r. (C 26/13), zgodnie z którym „Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 (Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich – dopisek własny) należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem nie może dalej obowiązywać po wyłączeniu z niej nieuczciwego warunku, przepis ten nie sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, które pozwala sądowi krajowemu zaradzić skutkom nieważności tego warunku poprzez zastąpienie go przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym.”. W ocenie Sądu w polskim systemie prawa cywilnego brak jest tego rodzaju przepisu. Wbrew twierdzeniu Pozwanego, nie może stanowić go art. 358 k.c., który w obecnym brzmieniu obowiązuje od stycznia 2009 r. Tymczasem umowa pomiędzy stronami została zawarta 21 lutego 2007 r. Konsekwencją tego jest niemożność ustalenia kursu CHF, wg którego miała być wyliczona wysokość zobowiązania Powódki oraz wysokości poszczególnych rat. To zaś czyni niemożliwym wykonanie umowy, co z kolei nakazuje stwierdzić, że umowa jest nieważna. Podzielić należy również twierdzenie Powódki, aczkolwiek zostało ono oparte na nieco innej argumentacji, że strony nie uzgodniły istotnych warunków umowy. Skoro tak, umowa nie została zawarta.”

 

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Warszawie
Decyzja:nieważność
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany
Millennium Bank
Ponad 20 mln zł kary dla Millennium za wprowadzanie kredytobiorców w błąd

Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 grudnia 2017 r. nałożona została na Millennium Bank S.A. karę w kwocie 20 748 675. Prezes UOKiK uznał działanie Banku za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, polegającą na “przekazywaniu konsumentom, w odpowiedziach na ich pisma kierowane do Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie dotyczące zamieszczania w wykonywanych umowach kredytu hipotecznego niedozwolonych postanowień umownych, nieprawdziwych informacji o treści:

“ww. wyrok (…) jest konstytutywny tj. wywiera skutki na przyszłość, a jego skutecznośc wobec osób trzecich, powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Dlatego też nie możemy uznać, iż wyrok, na który się Pani/Pan powołuje znajduje zastosowanie do Pani/Pana sytuacji”, co wprowadzało konsumentów w błąd w zakresie skutków wpisania postanowień do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone (…), ponieważ orzeczenie o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ma charakter deklaratoryjny, natomiast analizowane postanowienie wzorca umowy jest bezskuteczne ex tunc, które to działanie Banku (…) godziło w zbiorowe interesy konsumentów, w konsekwencji stanowiło praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów…”

W uproszczeniu klienci Banku, którzy mieli umowy z ww. Bankiem, informując bank, iż Bank stosuje klauzule wobec nich, które zostały uznane za abuzywne (numery wpisów w rejestrze 3178 oraz 3179), otrzymywali wprowadzającą w błąd odpowiedź, przez co w ocenie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów mogli oni rezygnować z roszczeń wobec banku.

Decyzja jest nieprawomocna.

Link do decyzji zamieszczonej na stronie Banku znajduje się tutaj.

Sąd uznał nienawiązanie stosunku prawnego konsumenta z bankiem

Sygn. III C 1073/14 (Pełna treść orzeczenia)
 

Bardzo ważne orzeczenie dla frankowiczów. Sąd w sentencji uznał, że nie doszło do nawiązania stosunku prawnego pomiędzy bankiem a konsumentami.
Teza sądu opierała się na stanowisku, że:

“Pominięcie uznanej za abuzywną klauzuli umownej określającej kurs wymiany waluty dla potrzeb indeksacji kwoty kredytu uniemożliwia prawidłowe wykonanie umowy, albowiem w chwili jej zawarcia i wykonania brak było przepisu dyspozytywnego, który mógłby zostać zastosowany w miejsce pominiętego postanowienia umownego. Pozostawienie w mocy klauzuli indeksacyjnej jako określającej główne świadczenie umowy uniemożliwia traktowanie umowy jako umowy kredytu w walucie polskiej, byłoby to bowiem równoznaczne ze zmianą rodzaju umowy. Doprowadzenie zaś do sytuacji, w której kredytu dzielony w złotych byłby oprocentowany tak jak kredyt walutowy, byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego jako niesprawiedliwe wobec tych kredytobiorców, którzy zawarli umowę zwykłego (nieindeksowanego) kredytu i w związku z tym ponosili znacznie wyższe koszty kredytu”.

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Warszawie Decyzja: nieważność
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – klauzua waloryzacyjna Bank Millennium S.A.
Klauzule bankowe rażąco naruszające równowagę kontraktową stron

<center

Powództwo Prezesa UOKiK

Sygn. VI Aca 420/11 (Pełna treść orzeczenia)

Sąd II instancji określił wyraźnie, że:

Ustawodawca upoważnił sądy orzekające w sprawach, o których mowa w art. 47936 k.p.c., do abstrakcyjnej kontroli wzorca umowy, a więc kontroli dotyczącej wyłącznie treści postanowień zawartych we wzorcu, a ściślej do badania tego, czy są one niedozwolone czy nie, w oderwaniu od warunków ekonomicznych i gospodarczych działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. Nie mają żadnego znaczenia kwestie sposobu organizacji, czy specyfiki działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Ponadto:

Skoro Bank może wybrać dowolne i niepoddające się weryfikacji kryteria ustalania kursów kupna i sprzedaży walut obcych, stanowiących narzędzie indeksacji kredytu i rat jego spłaty, wpływając na wysokość własnych korzyści finansowych i generując dla kredytobiorcy dodatkowe i nieprzewidywalne co do wysokości koszty kredytu, klauzule te rażąco naruszają zasadę równowagi kontraktowej stron na niekorzyść konsumentów, a także dobre obyczaje, które nakazują, by ponoszone przez konsumenta koszty związane z zawarciem i wykonywaniem umowy, o ile nie wynikają z czynników obiektywnych, były możliwe do przewidzenia, a sposób ich generowania poddawał się weryfikacji.”

 

Podsumowanie

Sąd Apelacyjny w Warszawie Decyzja: uznanie klauzul za abuzywne
Rodzaj kredytu: indeksowany Bank: Millennium S.A.
Wzorzec umowy banku Millenium niedozwolony

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone i zakał wykorzystywania w obrocie z konsumentami Bankowi Millennium Spółce Akcyjnej w Warszawie postanowień wzorca umowy o treści:

Sygn. XVII AmC 426/09 (Pełna treść orzeczenia)

a) “Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”

b) “W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.”

c) “Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku wprowadzania nowych przepisów prawnych lub ich zmiany oraz dostosowania do koniecznych zmian wprowadzonych w obowiązującym w Banku systemie informatycznym.”

d) “Bank zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w okresie obowiązywania umowy kredytu, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn:

1) zmiana parametrów rynkowych, środowiska konkurencji, przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, stosowanych w sektorze bankowym,

2) zmiana poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych,

3) zmiana zakresu lub formy świadczonych usług.”

e) “W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy kredytu zwiększeniu ulegnie stosunek aktualnej wysokości salda zadłużenia kredytu wyrażonego w PLN do aktualnej wartości.”

 

Podsumowanie

 

Sąd Okręgowy w Warszawie Decyzja: uznanie klauzul za abuzywne
Rodzaj kredytu: indeksowany Bank: Millennium S.A.
Close

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zapisz swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły dalszej współpracy.


 • Załącz umowę lub inne dokumenty (waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB, dopuszczane formaty .png, .jpg, .pdf, .txt, .docx, .doc). W przypadku większej ilości plików wysyłka może potrwać kilkadziesiąt sekund, prosimy o cierpliwość.

   

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez kancelarię Dowlegal Adwokaci Decowska – Olejnik sp.k. w celu kontaktu, analizy umowy kredytowej oraz złożeniu oferty współpracy. Oświadczam jednocześnie, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia”.
 • Subscribe error, please review your email address.

  Close

  You are now subscribed, thank you!

  Close

  There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

  Close

  Your message has been sent. We will get back to you soon!

  Close