II instancja orzeka na korzyść kredytobiorcy

Sygn. II C 636/16
„Pomimo wniesionej apelacji Banku, Sąd Okręgowy w Łodzi utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 20 listopada 2017 r. II C 636/16, który „odfrankowił” umowę kredytu indeksowanego. W oparciu o art. 410 k.c. w zw. z art. 405 k.c. Sąd uznał za zasadne żądanie powodów o zapłatę. We wzorcu umowy zakwestionowano dwie klauzule. Jedną dotyczącą zmiennego oprocentowania, natomiast drugą odwołującą się do waloryzacji kredytu kursem kupna waluty wg tabeli kursowej Banku.

Wyrok jest prawomocny.”

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Łodzi
Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany  mBank
II instancja orzeka na korzyść kredytobiorcy

Sygn. II C 636/16
„Pomimo wniesionej apelacji Banku, Sąd Okręgowy w Łodzi utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 20 listopada 2017 r. II C 636/16, który „odfrankowił” umowę kredytu indeksowanego. W oparciu o art. 410 k.c. w zw. z art. 405 k.c. Sąd uznał za zasadne żądanie powodów o zapłatę. We wzorcu umowy zakwestionowano dwie klauzule. Jedną dotyczącą zmiennego oprocentowania, natomiast drugą odwołującą się do waloryzacji kredytu kursem kupna waluty wg tabeli kursowej Banku.

Wyrok jest prawomocny.”

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Łodzi
Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany  mBank
Sąd po raz kolejny stwierdza nieważność umowy z uwagi na jej sprzeczność z art…69 prawa bankowego.

Sygn. VI C1208/17
W niniejszej sprawie argumentacja Banku sprowadzała się głównie do sprzeczności zapisów umowy z art.. 69 prawa bankowego. W związku z tym, że mechanizm ustalania oprocentowania był wadliwy umowa nie mogła być prawidłowo wykonywana – a nie mogła się przekształcić w kredyt o stałym oprocentowaniu. Późniejszy aneks nie naprawił sytuacji bowiem nie można konwalidować nieważnej umowy.

 

Podsumowanie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia
Decyzja:odfrankowanie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany
mBank
Sąd Rejonowy w Łodzi uznaje umowę o zmiennym oprocentowaniu za nieważną

Sygn. XVIII C 4360/15
W odniesieniu do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej zapadło orzeczenie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia z dnia 26 września 2016 r., sygn. akt XVIII C 4360/15, gdzie pozwanym jest mBank. Sąd doszedł do wniosku, że umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na abuzywny charakter klauzuli zmiennego oprocentowania.

W uzasadnieniu czytamy: “Niejasność sformułowań umowy spowodowała, że pozwany tak w momencie zawierania umowy jak i do zakończenia procesu nie był w stanie podać konkretnego zakresu desygnatów składającego się na pojęcie „parametrów rynku”, od których zależało oprocentowanie.”

 

 

Podsumowanie

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia Decyzja: nieważność umowy
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany mBank
Sąd Okręgowy w Łodzi zobowiązuje Bank do zwrotu nadpłat

Sygn. III Ca 1427/15 (Pełna treść orzeczenia)
W efekcie wydanego w drugiej instancji wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17 października 2017 r., sygn. III Ca 1427/15, bank został zobowiązany do zwrotu kredytobiorcom nadpłacone oprocentowanie kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem CHF wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W uzasadnieniu wyroku sąd podnosi: “umowne postanowienia dotyczące waloryzacji zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów oraz wysokości spłacanych rat spłat w oparciu o miernik w postaci “parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji” są niedozwolonymi postanowieniami umownymi w rozumieniu art. 385 1 § 1 k.c. i przez to nie wiążą powodów.

Abuzywność spornych postanowień umownych przejawia się przede wszystkim w tym, że klauzule te nie odwoływały się do obiektywnych wskaźników, na które żadna ze stron nie miała wpływu, lecz pozwalały wyłącznie bankowi na określenie miernika wartości wedle swojej woli.
Biegły w swojej opinii potwierdził, że parametrów, do których odwołuje się ogólnie klauzula zmiennego oprocentowania, nie sposób obiektywnie zweryfikować ani też nie da się z nich wyprowadzić żadnej formuły matematycznej.

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Łodzi Decyzja: nieważność zapisów dot. %
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – OP mBank/Multibank
Abuzywność klauzul – mBank przegrywa w II instancji

Sygn. XXVII Ca 678/16 (Pełna treść orzeczenia)
Na skutek wniesionej przez pozwanych sąd II instancji zmienił wyrok i orzekł o abuzywności klauzul zawartych w umowie z konsumentami.

Słusznie sąd zauważył, że podjęcie decyzji o zawarciu umowy nie ma nic wspólnego z realnym wpływem kredytobiorcy na jej treść i uzgadnianiem jej postanowień. Przyznana bankowi arbitralność w podejmowaniu decyzji o zmianie oprocentowania, podobnie jak brak w spornym postanowieniu precyzyjnych okoliczności, które miały uzasadniać zmianę oprocentowania, co uniemożliwiało konsumentowi weryfikację zasadności poszczególnych zmian bądź ich braku, świadczą o kształtowaniu praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Poprzez takie sformułowanie omawianego postanowienia bank zapewnił sobie możliwość wprowadzania takich zmian oprocentowania, które będą uwzględniać wyłącznie jego interes ekonomiczny, przerzucając cały ciężar finansowy łączącej strony umowy oraz ryzyko, które towarzyszy umowom kredytowym o zmiennym oprocentowaniu na konsumenta.

Sąd wskazał, że “zważywszy zaś na wyłączenie możliwości realnej kontroli przez kredytobiorcę wyprowadzanych przez przedsiębiorcę zmian oprocentowania ryzyko wystąpienia sytuacji niekorzystnych finansowo dla konsumenta, a jednocześnie przysparzających niczym nieuzasadnionych korzyść dla banku jest ogromne. Wszystko do wypełnia przesłankę rażącego naruszenia interesów konsumentów, którzy (mając zwłaszcza na uwadze długoterminowy charakter – opiewającej na wysokie kwoty – umowy o kredyt hipoteczny) przez szereg lat pozostają w niepewności co do wysokości ciążącego na nich zobowiązania, co także negatywnie wpływa na ich sytuację finansową”.

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Warszawie Decyzja: nieważnosć zapisów dot . %
kredyt indeksowany – OP mBank
Sąd Najwyższy o niedozwolonym wypowiedzeniu umowy przez mBank

Sygn. II CSK 750/15 (Pełna treść orzeczenia)
 

Powódka żądała pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego. Zarzucała też nieskuteczność wypowiedzenia umowy kredytu, błędne wyliczenie kwoty należnej tytule egzekucyjnym a także bezprawne stosowanie przez bank niedozwolonych klauzul umownych.
Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który stwierdził, że:

“Wypowiedzenie umowy o kredyt będące uprawnieniem kształtującym banku, prowadzącym do zakończenia nawiązanego stosunku prawnego bez dochowania wymaganych warunków może prowadzić do uznania tej czynności za bezskuteczną. Dokonanie takiego wymówienia nie może być czynnością nagłą, zaskakującą dla kredytobiorcy, nawet, jeżeli istnieją podstawy do podjęcia go zgodnie z treścią umowy. Jest ono bardzo dotkliwe dla kredytobiorcy, dlatego skorzystanie z niego powinno nastąpić po wyczerpaniu środków mniej dolegliwych, odpowiednich wezwań”.

Kwota należności się zmieniła pod wpływem tego orzeczenia, ale tylko sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma prawo ją ustalić.

 

Podsumowanie

Sąd Najwyższy Decyzja: nieważność klauzuli na BTE
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – BTE mBank
Zwrot nadpłat dla kredytobiorcy

Sygn. VIII C 2064/15 (Pełna treść orzeczenia)
Wyrokiem z dnia 19 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu, sygn. VIII C 2064/15 orzekł o zwrocie nadpłat na rzecz kredytobiorcy z uwagi na abuzywnosć zapisów indeksacyjnych. W uzasadnienu czytamy m. in.: “Zakwestionowane postanowienie, zdaniem Sądu, spełnia przesłanki określone w art. 385 1 § 1 k.p.c. a mianowicie: nie było ono indywidualnie uzgadniane, nie dotyczyło głównych świadczeń stron umowy i kształtowało prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszając jego interesy.”

 

Podsumowanie

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany mBank
Zapisy indeksacyjne abuzywnymi – wygrana kredytobiorcy we Wrocławiu

Sygn. VII C 2064/15 (Pełna treść orzeczenia)
 

Na kanwie wyroku Sądu – Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia uznano, że klauzule waloryzacyjne są niedozwolone zatem kredyt jest kredytem złotowym.
“W ocenie Sądu o abuzywności tych postanowień świadczyć może również ich nietransparentność. W umowie nie określono sposobu ustalania kursu sprzedaży/kupna, a samo sprecyzowanie momentu waloryzacji (godzina 14.50 w dniu spłaty raty; dzień i godzina uruchomienia kredytu) nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia interesów. (…) Zauważyć należy, że oceny abuzywności spornego postanowienia nie może też zmienić wprowadzona przez ustawodawcę możliwość podpisania aneksu pozwalającego powódce spłacić kredyt w walucie waloryzacji”.

Podsumowanie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – klauzua waloryzacyjna mBank
Kolejny Sąd o abuzywności klauzul indeksacyjnych

Sygn. VI C 1713/15 (Pełna treść orzeczenia)
 

Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd orzekł, że klauzule indeksacyjne są nie ważne. Wobec tego nie wiążą kredytobiorców.
W uzasadnieniu wyroku można przeczytać o zasadniczych motywach rozstrzygnięcia sądu.
“Kontrola zgodności z zasadami obrotu konsumenckiego jest wyłączona w przypadku postanowień umownych określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny (art. 3851 § 1 in fine k.c.). Pojęcie głównego świadczenia stron należy rozumieć wąsko. W umowie kredytu – zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z 1997 r. – Prawo bankowe – świadczeniem głównym banku jest udostępnienie kredytobiorcy oznaczonej kwoty pieniężnej, zaś świadczeniem głównym kredytobiorcy jest zwrot otrzymanych środków pieniężnych, uiszczenie opłat z tytułu oprocentowania i z tytułu prowizji. Chociaż problem waloryzacji rat kredytu i przeliczania należności banku z waluty obcej na polską jest pośrednio powiązany ze spłatą kredytu, to jednak brak jest podstaw do przyjęcia, że ustalenia w tym zakresie są postanowieniami dotyczącymi głównych świadczeń stron. Są to postanowienia poboczne, o drugorzędnym znaczeniu.

2. Art. 3851 § 3 k.c. wymaga, by konsument miał rzeczywisty wpływ na treść postanowienia. Za nieuzgodnione indywidualnie trzeba uznać takie postanowienie, które nie było przedmiotem pertraktacji między stronami, lecz zostało przedstawione jako jedyne możliwe rozwiązanie.

3. Rażące naruszenie interesów konsumenta to nieusprawiedliwiona dysproporcja praw i obowiązków na jego niekorzyść w określonym stosunku obligacyjnym. Postanowienia umowy rażąco naruszają interes konsumenta, jeżeli poważnie i znacząco odbiegają od sprawiedliwego wyważenia praw i obowiązków stron. Ocena stopnia naruszenia powinna być dokonywana z uwzględnieniem kryteriów przedmiotowych, jak i podmiotowych. Natomiast działanie wbrew dobrym obyczajom oznacza tworzenie przez kontrahenta konsumenta takich postanowień umownych, które godzą w równowagę kontraktową stron takiego stosunku. Sprzeczne z dobrymi obyczajami będą działania wykorzystujące niewiedzę, brak doświadczenia konsumenta, naruszenie równorzędności stron umowy, działania zmierzające do dezinformacji, wywołania błędnego przekonania konsumenta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności. Chodzi więc o działanie potocznie określane jako nieuczciwe, nierzetelne, odbiegające in minus od przyjętych standardów postępowania

4. Brak jest przepisu pozwalającego zastąpić wadliwą klauzulą waloryzacyjną inną, w szczególności taką, która określałaby inny sposób ustalenia kursu waluty waloryzacji. Zatem ich wyeliminowanie z umowy nie powoduje zmiany charakteru zobowiązania, a jedynie prowadzi do zaprzestania waloryzacji. Wobec braku związania kredytobiorcy abuzywną klauzulą jest on – zgodnie z zasadą nominalizmu (od której wyjątkiem jest możliwość wprowadzenia do umowy klauzuli waloryzacyjnej, art. 358 k.c.) – zobowiązany do zwrotu kredytu w wysokości nominalnej, w określonych w umowie terminach i z oprocentowaniem określonym w umowie”.

Podsumowanie

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – klauzua waloryzacyjna mBank
Close

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zapisz swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły dalszej współpracy.


 • Załącz umowę lub inne dokumenty (waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB, dopuszczane formaty .png, .jpg, .pdf, .txt, .docx, .doc). W przypadku większej ilości plików wysyłka może potrwać kilkadziesiąt sekund, prosimy o cierpliwość.

   

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez kancelarię Dowlegal Adwokaci Decowska – Olejnik sp.k. w celu kontaktu, analizy umowy kredytowej oraz złożeniu oferty współpracy. Oświadczam jednocześnie, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia”.
 • Subscribe error, please review your email address.

  Close

  You are now subscribed, thank you!

  Close

  There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

  Close

  Your message has been sent. We will get back to you soon!

  Close