II instancja orzeka na korzyść kredytobiorcy

Sygn. II C 636/16
„Pomimo wniesionej apelacji Banku, Sąd Okręgowy w Łodzi utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 20 listopada 2017 r. II C 636/16, który „odfrankowił” umowę kredytu indeksowanego. W oparciu o art. 410 k.c. w zw. z art. 405 k.c. Sąd uznał za zasadne żądanie powodów o zapłatę. We wzorcu umowy zakwestionowano dwie klauzule. Jedną dotyczącą zmiennego oprocentowania, natomiast drugą odwołującą się do waloryzacji kredytu kursem kupna waluty wg tabeli kursowej Banku.

Wyrok jest prawomocny.”

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Łodzi
Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany  mBank
Wątpliwości polskich sądów związane z umowami frankowymi

Na kanwie prowadzonej przez Kancelarię sprawy z powództwa kredytobiorców, której osią jest umowa o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego, w której zawarte są klauzule abuzywne, Sąd wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania. Uzasadnił to koniecznością wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Treść pytań skierowanych do TSUE przedstawiamy w załączeniu. Postanowienie na chwilę obecną nie jest prawomocne. Zostało złożone zażalenie i oczekujemy na to, jak zostanie ono rozpatrzone przez sąd wyższej instancji. Niemniej jednak jest w tej sprawie jedna ważna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę. Pytania de facto dotyczą tego, co ma się stać z umową już po usunięciu klauzul abuzywnych. Zatem sądy poniekąd potwierdzają, że w sporach frankowiczów już nie chodzi o przesądzenie samej zasady (tzn. czy w umowach kredytowych są klauzule, czy ich nie ma i co z nimi zrobić). To już wydaje się chyba niesporne, że klauzule należy usunąć z umowy. Kwestią problematyczną (przed którą stają sądy) jest to, co zrobić z umową po wyeliminowaniu postanowień niedozwolonych.

Co prawda znaczną część wątpliwości sądu można rozwiać poprzez odpowiednią interpretację prawa wspólnotowego i prawa polskiego w oparciu o już istniejące orzeczenia TSUE w podobnych sprawach. Ale nie zmienia to faktu, że tak zadane pytania nasuwają tezę, że nie ma możliwości w takich sprawach na oddalenie powództwa pomimo istnienia klauzul. Ostatnio orzeczenia zapadają wyłącznie na korzyść kredytobiorców. Coraz rzadziej można usłyszeć o korzystnych rozstrzygnięciach dla banków. Czyżby to był początek końca bankowego bezprawia?

 

 

II instancja orzeka na korzyść kredytobiorcy

Sygn. II C 636/16
„Pomimo wniesionej apelacji Banku, Sąd Okręgowy w Łodzi utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 20 listopada 2017 r. II C 636/16, który „odfrankowił” umowę kredytu indeksowanego. W oparciu o art. 410 k.c. w zw. z art. 405 k.c. Sąd uznał za zasadne żądanie powodów o zapłatę. We wzorcu umowy zakwestionowano dwie klauzule. Jedną dotyczącą zmiennego oprocentowania, natomiast drugą odwołującą się do waloryzacji kredytu kursem kupna waluty wg tabeli kursowej Banku.

Wyrok jest prawomocny.”

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Łodzi
Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany  mBank
Ponad 20 mln zł kary dla Millennium za wprowadzanie kredytobiorców w błąd

Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 grudnia 2017 r. nałożona została na Millennium Bank S.A. karę w kwocie 20 748 675. Prezes UOKiK uznał działanie Banku za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, polegającą na “przekazywaniu konsumentom, w odpowiedziach na ich pisma kierowane do Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie dotyczące zamieszczania w wykonywanych umowach kredytu hipotecznego niedozwolonych postanowień umownych, nieprawdziwych informacji o treści:

“ww. wyrok (…) jest konstytutywny tj. wywiera skutki na przyszłość, a jego skutecznośc wobec osób trzecich, powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Dlatego też nie możemy uznać, iż wyrok, na który się Pani/Pan powołuje znajduje zastosowanie do Pani/Pana sytuacji”, co wprowadzało konsumentów w błąd w zakresie skutków wpisania postanowień do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone (…), ponieważ orzeczenie o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ma charakter deklaratoryjny, natomiast analizowane postanowienie wzorca umowy jest bezskuteczne ex tunc, które to działanie Banku (…) godziło w zbiorowe interesy konsumentów, w konsekwencji stanowiło praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów…”

W uproszczeniu klienci Banku, którzy mieli umowy z ww. Bankiem, informując bank, iż Bank stosuje klauzule wobec nich, które zostały uznane za abuzywne (numery wpisów w rejestrze 3178 oraz 3179), otrzymywali wprowadzającą w błąd odpowiedź, przez co w ocenie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów mogli oni rezygnować z roszczeń wobec banku.

Decyzja jest nieprawomocna.

Link do decyzji zamieszczonej na stronie Banku znajduje się tutaj.

Getin Bank ponownie przegrywa – umowa kredytowa nieważna

Sygn. XXV C 1059/16
Sąd Okręgowy uznał umowę kredytu Getin Noble Bank S.A za nieważną ze względu na jednostronny rozkład ryzyka oraz dowolne wyznaczanie wysokości zobowiązania kredytobiorców przez bank a utrzymanie umowy w mocy bez indeksacji, ale z pozostawieniem oprocentowania wg stawki LIBOR nie jest możliwe, a więc umowa musi być uznana za nieważną.

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Warszawie Decyzja: nieważność umowy
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany Getin Noble Bank
Klauzule indeksacyjne uznane za abuzywne – przegrana Raiffeisen Polbanku

Sygn. XXV C 1732/16
W wyroku z dnia 16 października Sądu Okręgowego (sygn. XXV C 1732/16) orzeczono zwrot nadpłat z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych. Wyrok w chwili obecnej jest nieprawomocny i nadal nie ma jego uzasadnienia.

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Warszawie Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany Polbank Raiffeisen
Koszty ubezpieczenia niskiego wkładu elementem wzorca – zwolnienie kredytobiorców z opłaty

Sygn. II Ca 747/16
W przedmiotowej sprawie sąd II instacji podzielił pogląd sądu rejonowego, że postanowienia umowy kredytowej w zakresie nakładającym na powodów obowiązek pokrycia opłaty (składki) z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego uznał za niedozwolone postanowienia umowne, stwierdzając, iż w tym stanie rzeczy nie wiązały one powodów, a pobrana na ich podstawie opłata tytułem składki ubezpieczeniowej podlegała zwrotowi.

Postanowienia umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego w zakresie przewidującym obowiązek kredytobiorców pokrycia kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu, stanowią wzorzec umowy zaproponowany konsumentom i nieuzgodniony z powodami indywidualnie, bowiem nie mieli oni rzeczywistego wpływu na jego treść. Nielogicznym w ocenie sądu było wywodzenie przez Bank – w tym w apelacji – iż postanowienia te mimo wszystko należało uznać za uzgodnione indywidualnie, gdy rzeczone “uzgodnienie” wyrażać by się miało wyłącznie w wyrażeniu zgody bądź nie przez powodów na podpisanie umowy kredytu o określonej nie podlegającej weryfikacji treści.

Podsumowanie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – UNWW ING Bank Śląski S.A
Sąd Okręgowy w Łodzi zobowiązuje Bank do zwrotu nadpłat

Sygn. III Ca 1427/15 (Pełna treść orzeczenia)
W efekcie wydanego w drugiej instancji wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17 października 2017 r., sygn. III Ca 1427/15, bank został zobowiązany do zwrotu kredytobiorcom nadpłacone oprocentowanie kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem CHF wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W uzasadnieniu wyroku sąd podnosi: “umowne postanowienia dotyczące waloryzacji zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów oraz wysokości spłacanych rat spłat w oparciu o miernik w postaci “parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji” są niedozwolonymi postanowieniami umownymi w rozumieniu art. 385 1 § 1 k.c. i przez to nie wiążą powodów.

Abuzywność spornych postanowień umownych przejawia się przede wszystkim w tym, że klauzule te nie odwoływały się do obiektywnych wskaźników, na które żadna ze stron nie miała wpływu, lecz pozwalały wyłącznie bankowi na określenie miernika wartości wedle swojej woli.
Biegły w swojej opinii potwierdził, że parametrów, do których odwołuje się ogólnie klauzula zmiennego oprocentowania, nie sposób obiektywnie zweryfikować ani też nie da się z nich wyprowadzić żadnej formuły matematycznej.

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Łodzi Decyzja: nieważność zapisów dot. %
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – OP mBank/Multibank
Abuzywność klauzul – mBank przegrywa w II instancji

Sygn. XXVII Ca 678/16 (Pełna treść orzeczenia)
Na skutek wniesionej przez pozwanych sąd II instancji zmienił wyrok i orzekł o abuzywności klauzul zawartych w umowie z konsumentami.

Słusznie sąd zauważył, że podjęcie decyzji o zawarciu umowy nie ma nic wspólnego z realnym wpływem kredytobiorcy na jej treść i uzgadnianiem jej postanowień. Przyznana bankowi arbitralność w podejmowaniu decyzji o zmianie oprocentowania, podobnie jak brak w spornym postanowieniu precyzyjnych okoliczności, które miały uzasadniać zmianę oprocentowania, co uniemożliwiało konsumentowi weryfikację zasadności poszczególnych zmian bądź ich braku, świadczą o kształtowaniu praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Poprzez takie sformułowanie omawianego postanowienia bank zapewnił sobie możliwość wprowadzania takich zmian oprocentowania, które będą uwzględniać wyłącznie jego interes ekonomiczny, przerzucając cały ciężar finansowy łączącej strony umowy oraz ryzyko, które towarzyszy umowom kredytowym o zmiennym oprocentowaniu na konsumenta.

Sąd wskazał, że “zważywszy zaś na wyłączenie możliwości realnej kontroli przez kredytobiorcę wyprowadzanych przez przedsiębiorcę zmian oprocentowania ryzyko wystąpienia sytuacji niekorzystnych finansowo dla konsumenta, a jednocześnie przysparzających niczym nieuzasadnionych korzyść dla banku jest ogromne. Wszystko do wypełnia przesłankę rażącego naruszenia interesów konsumentów, którzy (mając zwłaszcza na uwadze długoterminowy charakter – opiewającej na wysokie kwoty – umowy o kredyt hipoteczny) przez szereg lat pozostają w niepewności co do wysokości ciążącego na nich zobowiązania, co także negatywnie wpływa na ich sytuację finansową”.

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Warszawie Decyzja: nieważnosć zapisów dot . %
kredyt indeksowany – OP mBank
Close

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zapisz swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły dalszej współpracy.


 • Załącz umowę lub inne dokumenty (waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB, dopuszczane formaty .png, .jpg, .pdf, .txt, .docx, .doc). W przypadku większej ilości plików wysyłka może potrwać kilkadziesiąt sekund, prosimy o cierpliwość.

   

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez kancelarię Dowlegal Adwokaci Decowska – Olejnik sp.k. w celu kontaktu, analizy umowy kredytowej oraz złożeniu oferty współpracy. Oświadczam jednocześnie, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia”.
 • Subscribe error, please review your email address.

  Close

  You are now subscribed, thank you!

  Close

  There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

  Close

  Your message has been sent. We will get back to you soon!

  Close