Sposób zmiany oprocentowania kredytu, podstawą do unieważnienia umowy.

Sygn. I ACa 632/17
W niniejszym orzeczeniu stwierdzono, że umowa jest nieważna, gdyż nie zawiera jednego z istotnych elementów umowy tj. sposobu zmiany oprocentowania kredytu, odwołując się w tym zakresie do regulaminu, który nie dotyczy kredytów indeksowanych do CHF. Ponadto umowa jest także nieważna z uwagi na sprzeczność jej postanowień z zasadami współżycia społecznego i zastrzeżenie przez bank na swoją korzyść możliwości dowolnego kreowania kursów walut na potrzeby rozliczenia kredytu, zmiany stóp procentowych oraz przerzucenie na pozwanych całości ryzyka zmiany kursów walut przy braku odpowiedniego pouczenia o skutkach zawarcia takiego zobowiązania i ryzyku oraz korzyściach w stosunku do kredytu zaciągniętego w złotych. Stwierdzenie nieważności umowy skutkuje koniecznością zwrotu przez strony umowy wzajemnie otrzymanych świadczeń.
 

Podsumowanie

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny
Decyzja: nieważność umowy
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany
Getin Nobel Bank
Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnia kolejną umowę Getin Noble Bank – jednostronny rozkład ryzyka

Sygn. XXV C 961/17

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski) uznał umowę kredytu Getin Noble Bank (dawny Dombank) za nieważną ze względu na jednostronny rozkład ryzyka oraz dowolne wyznaczanie wysokości zobowiązania kredytobiorców przez bank. Dodatkowo sąd uznał, że nie jest możliwe utrzymanie w mocy umowy po wyeliminowaniu indeksacji Continue reading Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnia kolejną umowę Getin Noble Bank – jednostronny rozkład ryzyka

Prawomocna przegrana Getin Noble Bank w Białymstoku

Sygn. I Aca 447/17

14 grudnia 2017 r. zapdało bardzo ważne orzeczenie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank. Jest to ważny wyrok z uwagi na to, że zapadł on w wyniku wniesionej apelacji.

Zasadniczą kwestią w tej sprawie pozostawała ocena charakteru klauzul indeksacyjnych (waloryzacyjnych), zawartych w umowie kredytowej i regulaminie bankowym, które przewidywały waloryzację kwoty kredytu oraz rat kredytowych do CHF według kursów określonych w tabeli kursów walut banku będącego kredytodawcą.

Skutki stwierdzenia abuzywności określa art. 3851. § 1 k.c. który stanowi, że takie niedozwolone postanowienia umowy nie wiążą konsumenta, a strony są związane umową w pozostał zakresie. W rozpoznawanej sprawie oznaczało to, że umowa kredytowa jest wiążąca, a zakwestionowane postanowienia nie są zastępowane żadnymi innymi.

Sędzia sprawozdawca podkreślił, że w tym postępowaniu sąd nie jest zobowiązany do poszukiwania innych, obiektywnych mierników waloryzacji.
Przyjęcie, że umowa kredytowa obowiązuje z wyłączeniem postanowień uznanych za abuzywne spowodowało, że jak wynika z wyliczeń powołanego w sprawie biegłego, na datę wypowiedzenia pozwani nie zalegali ze spłatą kredytu, a mieli znaczną nadpłatę.
Wyrok jest prawomocny.

 

Podsumowanie

Sąd Apelacyjny w Białymstoku Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany Getin Noble Bank
Getin Bank ponownie przegrywa – umowa kredytowa nieważna

Sygn. XXV C 1059/16
Sąd Okręgowy uznał umowę kredytu Getin Noble Bank S.A za nieważną ze względu na jednostronny rozkład ryzyka oraz dowolne wyznaczanie wysokości zobowiązania kredytobiorców przez bank a utrzymanie umowy w mocy bez indeksacji, ale z pozostawieniem oprocentowania wg stawki LIBOR nie jest możliwe, a więc umowa musi być uznana za nieważną.

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Warszawie Decyzja: nieważność umowy
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany Getin Noble Bank
Kredyt indeksowany w Getin Banku – umowa unieważniona

Sygn. XXIV C 1094/14

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy o kredyt indeksowany ponieważ zawierała ona klauzulę waloryzacyjną w rozumieniu art. 358(1) par. 2 kc.

Sąd uznał, że kredyt indeksowany był dla strony powodowej produktem niekorzystnym, skoro obciążał ich dodatkowo nieograniczonym ryzykiem walutowym i nie spełniał podstawowego celu w postaci korzystniejszych kosztów obsługi.
Powodowie wystawieni byli zatem na ryzyko kursowe związane z kredytem, ale ryzyko to nie było współmierne do korzyści, gdyż koszt tego kredytu nie był niższy niż koszt kredytu w złotówkach. Brak było zatem ekonomicznego uzasadnienia dla zaciągnięcia takiego kredytu.

Powodowie wystawieni byli zatem na ryzyko kursowe związane z kredytem, ale ryzyko to nie było współmierne do korzyści, gdyż koszt tego kredytu nie był niższy niż koszt kredytu w złotówkach. Brak było zatem ekonomicznego uzasadnienia dla zaciągnięcia takiego kredytu.

Bank nie wywiązał się należycie z obowiązków udzielenia kredytobiorcom rzetelnych, kompletnych informacji, umożliwiających im podjęcie świadomej i racjonalnej decyzji co do wyboru produktu bankowego. Kredytobiorcy narazili się bowiem na nieograniczone ryzyko w związku ze zmianą kursu CHF, zaś bank żadnego ryzyka nie ponosił.

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Warszawie Decyzja: nieważność umowy
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany Getin Noble Bank
Close

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zapisz swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły dalszej współpracy.


 • Załącz umowę lub inne dokumenty (waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB, dopuszczane formaty .png, .jpg, .pdf, .txt, .docx, .doc). W przypadku większej ilości plików wysyłka może potrwać kilkadziesiąt sekund, prosimy o cierpliwość.

   

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez kancelarię Dowlegal Adwokaci Decowska – Olejnik sp.k. w celu kontaktu, analizy umowy kredytowej oraz złożeniu oferty współpracy. Oświadczam jednocześnie, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia”.
 • Subscribe error, please review your email address.

  Close

  You are now subscribed, thank you!

  Close

  There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

  Close

  Your message has been sent. We will get back to you soon!

  Close