Frankowicze pozostawieni sami sobie. Wyrok TSUE otwiera drzwi bankom do podważania abuzywności umów? Czy mamy jeszcze o co walczyć?

Po wyroku TSUE z dn. 3.10.2019 r. (C-260/18 – Dziubak) oraz lawinie sprzecznych komentarzy dotyczących jego oceny pod kątem potencjalnych skutków dla posiadaczy kredytów „frankowych”, kredytobiorcy mogą czuć się nieco zdezorientowani.  Wśród licznych opinii pojawiają się i takie, z których wynika, że wyrok ten otwiera bankom drzwi do podważania abuzywności zapisów umownych. Zwolennicy tej teorii nie mają jednak racji. Prawdopodobnie albo w ogóle nie przeczytali uzasadnienia do wyroku TSUE, albo przeczytali je nie dość dokładnie, albo celowo wprowadzają do obiegu opinie, które mają zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową przeciwko bankom.

De facto TSUE nie koncentruje swojej uwagi na temat abuzywności (niedozwolonego charakteru) kwestionowanych zapisów umownych, ale skupia się na odpowiedzi na zadane przez Sąd wnioskujący pytania o konsekwencje i skutki zastosowania abuzywnych klauzul w umowach z konsumentami. A zatem, Wyrok TSUE nie zmienia nic w kontekście samej oceny klauzul przeliczeniowych, a ta ocena jest jednoznaczna. Sądy w całej Polsce od jakiegoś czasu zgodnie opowiadają się za abuzywnością klauzul przeliczeniowych.

Kredyty Frankowe pomoc

W ślad za dotychczasową praktyką orzeczniczą należy stwierdzić, że „abuzywne jest takie postanowienie w umowie o kredyt hipoteczny, z którego wynika, że uprawnienie banku do określania wysokości kursu sprzedaży franka szwajcarskiego nie doznaje żadnych formalnie uregulowanych ograniczeń. Poprzez wprowadzenie do umowy klauzul przeliczeniowych, bankowi pozostawiono dowolność w zakresie wyboru kryteriów ustalania kursu CHF w swoich tabelach kursowych, a przez to kształtowania wysokości zobowiązań klientów, których kredyty waloryzowane są kursem CHF” (wyrok SOKiK z dnia 27 grudnia 2010 r. sygn. akt: XVII AmC 1531/09).

Dotychczas sądy zazwyczaj upatrywały podstaw do oddalania powództw „frankowych” w błędnej ocenie skutków istnienia klauzul w umowach. Większość dotychczasowych rozstrzygnięć niekorzystnych dla konsumentów sprowadzało się do zapełniania luk powstałych po wyeliminowaniu z umowy niedozwolonej klauzuli, innymi miernikami wartości waluty (głównie kursem średnim NBP). Metoda ta była jednak mocno kontrowersyjna, gdyż brak jest wyraźnych podstaw prawnych do jej zastosowania. Wątpliwości w tym zakresie rozwiał jednak TSUE w wyroku z 3.10.2019 r., który dał bardzo jasne wytyczne, jak należy postępować z umowami zawierającymi omawiane klauzule.

W Wyroku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał, że można unieważnić całą umowę, jeśli zawarto w niej nieuczciwe klauzule, a głównym wskazaniem dla podjęcia przez sąd takiej decyzji ma być interes kredytobiorcy. TSUE wskazał jednoznacznie, że w sytuacji, gdy usunięcie „nieuczciwych warunków umowy zmienia charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie (…) prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów. Co więcej, TSUE stwierdził również, że polskie przepisy nie pozwalają na uzupełnieniu luk w umowie po wykreśleniu z niej nielegalnych klauzul oraz że polskie sądy mogą unieważniać umowy, gdyby okazało się, że koniecznym byłoby stosowanie stopy LIBOR dla kwoty złotowej po usunięciu klauzuli indeksacyjnej. Zgodnie zatem z ww. orzeczeniem TSUE z dn. 3 października 2019 r., w zawartych umowach kredytu indeksowanego/denominowanego, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego.

Reasumując, rozstrzygnięcie TSUE jest wyłącznie korzystne dla kredytobiorców „frankowych” i nic tego nie zmieni, nawet opinia uznanych i wysoko postawionych przedstawicieli sektora bankowego. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie umowy są jednakowe, niektóre zawierają więcej a inne mniej niedozwolonych zapisów, a także mogły zostać zawarte w innym stanie prawnym. Dlatego przygotowując się do sporu z bankiem, zalecamy dokonanie dokładnej analizy konkretnej umowy, a nie posługiwanie się schematami ogólnodostępnymi w środkach masowego przekazu.

Kiedy pozwać bank…(?)

Kiedy pozwać bank…(?) czyli o tym, co każdy „frankowicz” powinien wiedzieć w kontekście opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W poprzednim artykule wspominaliśmy o coraz bardziej prokonsumenckiej linii orzeczniczej sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, a także przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sporach posiadaczy kredytów „frankowych” z bankami. Mając jednak na uwadze bliskość wspomnianego rozstrzygnięcia (lipiec 2019 r.) oraz jego – jak wszystko na to wskazuje – prokonsumencką optykę, już dziś można zacząć przygotowania do złożenia pozwu. Musimy zdawać sobie również sprawę z tego, że sprawy w sądach trwają bardzo długo, czasami nawet kilka lat, zanim sprawa się uprawomocni, oraz że są one rozpoznawane według kolejności wpływu do sądu, dlatego składając pozew już dziś ustawiamy się w kolejce po korzystne rozstrzygnięcie.

Dlatego informujemy, że jest możliwość samodzielnego przerwania biegu przedawnienia. Można to zrobić korzystając z udostępnionego przez nas wzoru wniosku. Zachęcamy także do skorzystania z usług naszej kancelarii. Przerwanie biegu przedawnienia w tym momencie pozwoli na oszczędność rzędu 500-1500 złotych miesięcznie. (pobierz wzór wniosku)

Wobec ogromnej roli orzecznictwa TSUE w kształtowaniu ustawodawstwa i orzecznictwa krajowego, uwagę „frankowiczów” powinna przykuć niedawno wydana opinia Rzecznika Generalnego TSUE, pozytywna dla spraw „frankowych”. Wyrok Trybunału w tej sprawie poznamy najprawdopodobniej jeszcze w lipcu 2019 r. Czy to oznacza, że „frankowicze” również mogą spodziewać się korzystnego dla nich rozstrzygnięcia TSUE – w ślad za opinią Rzecznika Generalnego TSUE?
Wszystko na to wskazuje, że tak.

Na dzień dzisiejszy znamy już opinię Rzecznika Generalnego TSUE, którego opinia poprzedza rozstrzygnięcie Trybunału i w 90% pokrywa się z wyrokiem TSUE. Tak było choćby ze słynnym orzeczeniem TSUE ws. wycinki Puszczy Białowieskiej, którą zarówno Trybunał i jak Rzecznik Generalny TSUE jednogłośnie uznały za naruszającą prawo unijne, tj. naruszającą zobowiązania jakie Polska przyjęła na siebie na mocy dyrektywy siedliskowej i ptasiej. Podobną zgodność poglądów wykazały Rzecznik Generalny Trybunały Sprawiedliwości i sam Trybunał w sprawie dot. interpretacji przepisów ustawy o grach hazardowych w zakresie technicznego charakteru przepisów art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy o grach hazardowych oraz konieczności notyfikacji ww. przepisów dla skuteczności ich obowiązywania na terytorium państwa członkowskiego. Zanim jednak poznamy Wyrok w tej sprawie, warto pochylić się nad głównymi wnioskami wypływającymi z opinii Rzecznika.

W tym kontekście należy wskazać, iż nigdy wcześniej „frankowicze” nie spotkali się z tak korzystną dla nich wykładnią zagadnień prawnych będących osią ich sporów z bankami. Wydaje się zatem, że dla osób, które jeszcze z jakiegoś powodu nie zdecydowały się na założenie sprawy w sądzie, jest to najlepszy moment, aby to zrobić.

Jeżeli jednak zamierzasz czekać z pozwem do wspomnianego orzeczenia TSUE, upewnij się, czy aby Twoje roszczenie nie może ulec w tym czasie przedawnieniu, w takim wypadku dalsza bierność obarczona byłaby ryzykiem utraty roszczeń i oddaleniem powództwa. Pamiętaj, że każdy miesiąc zwłoki ze złożeniem pozwu, dla większości kredytów zaciągniętych w latach przed 2009 r. oznacza przedawnienie roszczenia o ok. 500 – 1.500 zł (przy wartości kredytu oscylującej w granicach kilkuset tysięcy złotych).

Ale nie wszystko stracone, jeśli wciąż wahasz się ze złożeniem pozwu, już dziś możesz skutecznie przerwać bieg terminu przedawnienia swoich roszczeń, co pozwoli Ci na odzyskanie pełnej kwoty spłaconych rat kredytu lub kwot nadpłaconych tytułem realizacji umowy kredytu. Możesz to zrobić za pomocą naszej kancelarii, gdzie bezpłatnie pomożemy przygotować wniosek albo samodzielnie to wykonać, np. pobierając odpowiedni wzór dokumentu. Aby to zrobić należy złożyć w sądzie właściwym dla siedziby przeciwnika wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, którego złożenie pozwoli Ci na zachowanie wymagalności swoich roszczeń do chwili, gdy zdecydujesz się na wystąpienie z właściwym powództwem przeciwko bankowi.

Skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej pomocy w skutecznym przerwaniu biegu terminu przedawnienia swoich roszczeń.

e-mail: frankowicze@dowlegal.pl

 

 

5 największych błędów w powództwach „frankowych”

Coraz więcej Polaków wytacza pozwy przeciwko bankom z tzw. powództwa „frankowego”.

Powód jest prosty. Sądy coraz przychylniej orzekają w sporach posiadaczy kredytów „frankowych” z bankami (między innymi z uwagi na pozytywną opinię prokonsumencką rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej).

Posiadacze kredytów frankowych dochodząc roszczeń korzystają z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii prawnych. Część kredytobiorców może czuć się podwójnie oszukana z powodu poważnych błędów popełnianych przez część pełnomocników i kancelarii zajmujących się odszkodowaniami. Skutkiem części błędów, które nie zawsze da się naprawić, bywa obniżenie kwoty wygranej lub przegrana sporu. Wymieniamy kilka z nich:

Błędne ustalenie wartości roszczenia przez odniesienie do kursu NBP.

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest odniesienie do kursu średniego NBP waluty obcej jako miernika wartości roszczeń kredytobiorców, pomimo iż kurs ten w klasycznych umowach „frankowych” nigdy nie miał i nie ma nic wspólnego z treścią stosunku zobowiązaniowego pomiędzy kredytobiorcą a bankiem.

Problemem dla kredytobiorców frankowych nie jest bowiem kurs średni dla waluty obcej ustalany przez Narodowy Bank Polski, ale kursy waluty tworzone jednostronnie i arbitralnie przez banki, których kryteria ustalania nie były objęte regulacją umowy kredytowej.

Tym samym bank poprzez dowolną konstrukcję kursów walut, przyznał sobie prawo do jednostronnego decydowania o wysokości zobowiązań kredytowych swoich klientów. Żadna umowa kredytowa nie posługiwała się wprost tylko i wyłącznie odniesieniem do kursu średniego NBP waluty obcej (gdyby tak było, nie mielibyśmy do czynienia z klauzulami niedozwolonymi), dlatego kurs ten nie powinien być przedmiotem uwagi ani kredytobiorcy, ani sądu.

Powołanie w sprawach biegłych lub brak sprzeciwu na powołanie biegłego w sprawach nieistotnych.

Ogromnym błędem kredytobiorców jest wdawanie się w toku procesu z bankiem w spór, co do kwestii zupełnie nieistotnych dla sprawy jak choćby wyżej wspomniane odniesienie do kursu średniego NBP. W oparciu o tę narrację banki formułują wnioski dowodowe, wnosząc najczęściej o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, na okoliczność tez zupełnie nieistotnych, a sądy  – częstokroć w braku wyraźnej reakcji na powyższe ze strony kredytobiorcy – na takie wnioski przystają, niepotrzebnie przewlekając postępowania i zajmując uwagę biegłych i swoją kwestiami nieistotnymi.

Porównanie kursu kredytu do kursów rynkowych.

I tutaj pojawia się kolejny błąd, jakim jest brak ze strony kredytobiorców lub ich zawodowych pełnomocników wyraźnej reakcji na wnioski banków o dopuszczenie biegłego na okoliczność ustalenia, czy kurs stosowany przez banki w swoich tabelach kursowych był rynkowy oraz czy był zbliżony do kursu średniego NBP, choć wskazywane okoliczności nie powinny mieć dla rozstrzygnięcia sprawy najmniejszego znaczenia.

Zawsze należy przypominać sądowi, że nie jest jego rolą ustalanie rynkowości bądź nierynkowości kursu waluty w tabeli kursów stosowanych przez banki.

Rolą sądu jest stwierdzenie istnienia lub nieistnienia w umowie kredytowej niedozwolonych klauzul umownych oraz – w razie ich dostrzeżenia – zastosowanie właściwej sankcji wynikającej wprost w przepisów obowiązującego prawa. Skutkiem dla istnienia niedozwolonych klauzul umownych będzie – w zależności od treści tychże klauzul i ich rodzaju – uznanie umowy w całości za nieważną, lub wyeliminowanie z niej klauzul niedozwolonych, przy zachowaniu ważności pozostałych zapisów umownych.

Niewłaściwe określanie kwoty żądanej od banku, co powoduje oddalenie powództwa.

Kolejnym często popełnianym przez kredytobiorców frankowych błędem jest niewłaściwe określanie kwoty żądanej od banku, czy to tytułem nienależnego świadczenia – w przypadku unieważnienia umowy kredytowej, czy to tytułem nadpłat – w razie wyeliminowania z umowy uznanych za niedozwolone klauzul umownych. Zawsze należy pamiętać, że punktem wyjścia do formułowania żądań wobec banku powinna być zasada walutowości, zgodnie z którą żądamy od banku tyle i w takiej walucie, w jakiej były dokonywane wpłaty.

Jeżeli zatem na jakimś etapie umowy kredytobiorca zdecydował się na spłatę zadłużenia w walucie CHF, to w tej samej walucie powinien sformułować swoje żądanie.

Jeżeli zaś kredytobiorca spłacał zadłużenie w PLN, a następnie przez jakiś okres czasu w CHF, to żądanie pozwu powinno obejmować wniosek o zasądzenie określonej kwoty w PLN i określonej kwoty w CHF. Wszelkie inne metody formułowania żądań pozwu, w tym przeliczanie kwoty żądanych do zwrotu franków na polskie złote wg kursu średniego NBP, bądź w oparciu o inne kryteria przelicznikowe, nie są poprawne i mogą doprowadzić do oddalenia naszego powództwa.

Brak prawidłowej kolejności i priorytetów żądania – co może obniżyć kwoty sporu i roszczenie.

Kolejną kwestią, na jaką należy zwrócić uwagę jest formułowanie w powództwach frankowych roszczeń ewentualnych w nieprawidłowej kolejności. Szczególnie kwestia ta dotyczy kredytów tzw. indeksowanych do waluty franka szwajcarskiego. Należy pamiętać, że na pierwszym miejscu powinniśmy formułować żądanie dalej idące. Na przykład, jeżeli występujemy z powództwem o zasądzenie kwoty nadpłat, ale jednocześnie jesteśmy zainteresowani unieważnieniem całej umowy, to żądanie unieważnienia umowy jako dalej idące w skutkach (bo unieważniające całą umowę, a nie tylko niektóre jej zapisy) powinno znaleźć się na pierwszym miejscu, a dopiero na kolejnym żądanie zwrotu nadpłat. W przeciwnym wypadku, w odwrotnej kolejności żądań, może się okazać, że sąd zasądzi na rzecz kredytobiorcy tylko i wyłącznie określoną kwotę nadpłat, pomimo istnienia wyraźnych podstaw do unieważnienia całej umowy kredytowej.

Jak widać, formułowanie żądań ewentualnych ma jak najbardziej sens, jednak musi się ono odbywać we właściwej formie.

Powyższa zasada odgrywa również szalenie ważną rolę przy kredycie indeksowanym w przypadku skierowania przez kredytobiorcę do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Tutaj sformułowanie żądania unieważnienia umowy, oprócz żądania zwrotu określonej sumy nadpłat, może uchronić nas przed zarzutem przedawnienia określonej części roszczenia, w przypadku, gdyby we właściwym postępowaniu sądowym, sąd unieważnił całą umowę kredytową.

Podsumowując, przed pójściem na wojnę z bankiem należy się do niej dobrze przygotować, gdyż bank na pewno nie zawaha się użyć przeciwko nam wszelkiej możliwej argumentacji dla obrony swoich interesów. Pełnomocnicy banków z pewnością wykorzystają każdy błąd i każde potknięcie kredytobiorcy lub jego pełnomocnika, zatem bardzo ważny jest dobór prawnika, który posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu tzw. “spraw frankowych”.

Zachęcamy do sprawdzenia, czy w umowie istnieją niedozwolone zapisy, co oznacza możliwość ubiegania się o zwrot nadpłat lub rozwiązania umowy kredytowej. Umowę przeanalizujemy bez żadnych zobowiązań i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.

Warto też umówić się z nami na spotkanie w kancelarii przy ul. Wspólnej w Warszawie lub na rozmowę telefoniczną – fachowo przyjrzymy się danej sytuacji.

Adwokat Przemysław Ostojski

Sprzedałem mieszkanie kupione za kredyt we frankach. Co dalej?

Jak odzyskać nadpłacone raty w sytuacji, w której sprzedałem mieszkanie kupione we frankach?
Krok po kroku.

1) Przede wszystkim zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią prawną, co pozwoli nam na indywidualne określenie poszczególnych działań. Poniżej pokazujemy standardową ścieżkę ubiegania się o zwrot nadpłat.

2) W większości umów z bankami klienci spłacali raty na podstawie tzw. klauzul niedozwolonych (jak choćby jednostronne ustalanie kursu waluty na dzień, a nawet na godzinę spłaty raty kredytowej, co pozwala na manipulacje wysokością raty). W efekcie, na podstawie tych klauzul, banki pobierały znacznie zawyżone opłaty od swoich klientów.

3) Czekamy jeszcze na w pełni ugruntowane orzecznictwo, ale już dzisiaj na podstawie wyroków krajowych sądów powszechnych oraz opinii rzecznika Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) możemy stwierdzić, że umowy zawierające niedozwolone klauzule będą przez sądy powszechnie unieważniane lub wyroki będą pozawalać na odzyskanie nadpłaconych kwot. Już dzisiaj sądy przyznają odszkodowania klientom banków.

4) Co w sytuacji, w której mieszkanie kupione za kredyt we frankach zostało sprzedane? Nadal do 10 lat wstecz możesz dochodzić zwrotu nadpłaconych kwot. Procedura jest taka sama, jak w wypadku ubiegania się o zwrot nadpłat kredytu frankowego.

5) Ile wyniosły nadpłaty, których zwrotu mogę się spodziewać?

6) Byłem świadomy swojej decyzji – dlaczego mam walczyć o zwrot wpłat wynikających z umowy między mną i bankiem?
Podczas procesu tworzenia umowy bank stosował klauzule niedozwolone oraz swobodnie ustalał jej treść– na Twoją niekorzyść. Według opinii TSUE nieuczciwy warunek umowy nie może być traktowany jako obiektywnie korzystny dla konsumenta i pozostawiony w mocy wbrew woli konsumenta.

7) W jaki sposób mogę odzyskać pieniądze?
W pierwszej kolejności należy przerwać bieg przedawnienia. Pieniądze możesz odzyskać tylko do 10 lat wstecz (licząc daty wpłat), czyli każdego miesiąca tracisz prawo do odzyskania kolejnej pełnej raty. Samo przerwanie biegu to stosunkowo łatwy i szybki proces – wystarczy złożyć w sądzie zawezwanie do próby ugodowej lub złożyć pozew przeciwko bankowi.

8) Czy coś ryzykuję?
Przyjmując sprawę dokładnie analizujemy umowę i informujemy klientów o kolejnych etapach. Składamy wnioski do sądu tylko w sytuacji, w której faktycznie widzimy niedozwolone, nieuczciwe zapisy w umowie, w której mamy wysokie prawdopodobieństwo wygranej. Aktualne orzecznictwo zarówno krajowe, jak i europejskie wspiera frankowiczów w sporach z bankami.

9) Jaki jest kolejny krok?
Konieczna jest analiza umowy pod kątem występowania w niej niedozwolonych klauzul. Kolejny krok to przerwanie biegu przedawnienia, które da nam dodatkowy czas. Możemy go wykorzystać na spokojne omówienie i przygotowanie się do sprawy, tak, aby wywalczyć większą kwotę.

Zachęcamy do sprawdzenia, czy w umowie istnieją niedozwolone zapisy, co oznacza możliwość ubiegania się o zwrot nadpłat lub rozwiązania umowy kredytowej. Umowę przeanalizujemy bez żadnych zobowiązań i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.

Warto też umówić się z nami na spotkanie w kancelarii przy ul. Wspólnej w Warszawie lub na rozmowę telefoniczną – fachowo przyjrzymy się danej sytuacji.

Do kiedy mogę się starać o zwrot nadpłaty kredytu frankowego?

Roszczenia kierowane do banku związane z istnieniem w umowach kredytowych tzw. klauzul niedozwolonych (jak choćby jednostronne ustalanie kursu waluty na dzień, a nawet na godzinę spłaty raty kredytowej), są coraz częściej uwzględniane przez sądy. Dotyczy to zarówno roszczeń o zwrot nadpłat, jak i wniosków o unieważnienie umowy.

Termin, w którym można starać się o zwrot nadpłat wynosi dla osób fizycznych 10 lat. Nie przedawnia się natomiast możliwość ubiegania się o unieważnienie umowy kredytowej. W takiej sytuacji bank ma obowiązek zwrócenia wszystkich kwot wpłaconych przez klienta. Nie tylko rat, ale także wszystkich prowizji, marż i opłat.  Unieważnienie umowy oznacza, że bank zwalnia też hipotekę mieszkania. Klient jest natomiast zobowiązany do zwrotu pieniędzy, które otrzymał od banku, co w praktyce oznacza, że korzystał z nieoprocentowanego kredytu.

Według opinii Giovanni Pitruzzella, Rzecznika Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) to dłużnik, który ma w swojej umowie niedozwolone zapisy, powinien decydować o tym, czy rozwiązuje umowę z bankiem, a nie sąd. Z dużym prawdopodobieństwem taki też będzie wyrok TSUE.

Zachęcamy do sprawdzenia, czy w Państwa umowie istnieją niedozwolone zapisy, co oznacza możliwość ubiegania się o zwrot nadpłat lub rozwiązania umowy kredytowej. Państwa umowę przeanalizujemy bez żadnych zobowiązań i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.

Close

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zapisz swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły dalszej współpracy.


 • Załącz umowę lub inne dokumenty (waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB, dopuszczane formaty .png, .jpg, .pdf, .txt, .docx, .doc). W przypadku większej ilości plików wysyłka może potrwać kilkadziesiąt sekund, prosimy o cierpliwość.

   

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez kancelarię Dowlegal Adwokaci Decowska – Olejnik sp.k. w celu kontaktu, analizy umowy kredytowej oraz złożeniu oferty współpracy. Oświadczam jednocześnie, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia”.
 • Subscribe error, please review your email address.

  Close

  You are now subscribed, thank you!

  Close

  There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

  Close

  Your message has been sent. We will get back to you soon!

  Close