Sąd II instancji powtórzył argumentację sądu okręgowego uzasadniającą nieważność umowy.

Sygn. I ACa 647/17
W wyroku tym sąd II instancji powtórzył argumentację sądu okręgowego uzasadniającą nieważność umowy. Argumentacja sprowadzała się głównie do tego, że kwota kredytu miała być uzależniona od kursu CHF z dnia wypłaty „kredytu” ustalanego przez sam bank bez określenia w umowie jasnych kryteriów ustalania owego kursu to tym samym w dniu zawierania umowy kwota kredytu była nieokreślona jednoznacznie, co uzasadnia stwierdzenie, że w umowie nie wskazano kwoty kredytu w złotych polskich. Warto zwrócić uwagę na to, że bank zastrzegł w umowie, że wypłata kredytu będzie możliwa wyłącznie w walucie polskiej dlatego też umowa ta nie spełnia elementarnych wymogów umowy kredytu.

 

Podsumowanie

Sąd Apelacyjny w Biłymstoku
Decyzja: nieważność umowy
Rodzaj kredytu: kredyt denominowany
Bank BPH
Postanowienia umowy nie wiążą kredytobiorców – stanowisko Sądu Okręgowego w Poznaniu

Sygn. XII C 2718/14 (Pełna treść orzeczenia)

Sąd przedmiotowym wyrokiem pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego, wystawionego przez Bank argumentując to tym, że:

“Postanowienia umowne opisane umowie mają charakter niedozwolonych postanowień umownych i nie wiążą powodów w umowie z pozwaną. W konsekwencji należało przyjąć, że w umowie stron powodowie nie byli związani tymi postanowieniami. Skuteczność podniesionych przez powodów zarzutów musiała więc prowadzić do konkluzji, iż na mocy przedmiotowej umowy, a także w wyniku jej wypowiedzenia, nie byli oni zobowiązani do zwrotu na rzecz banku takiej kwoty, jaka wynikała z treści wystawionego bankowego tytułu egzekucyjnego, gdyż kwestionowane postanowienia umowy nie wiązały stron”.

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Poznaniu Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – BTE Bank: BPH S.A.
Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymuje korzystny dla kredytobiorcy wyrok

Sąd II instancji podtrzymał wyrok sądu I instancji i wskazał, że:
Sygn. VI Aca 1600/12 (Pełna treść orzeczenia)
“Pozwany posługując się sporną klauzulą w umowach zawieranych z konsumentami naruszył zasady lojalnego i równorzędnego traktowania klientów poprzez pozbawienie ich możliwości kontrolowania prawidłowości ustalania kursów walutowych na potrzeby przeliczenia salda zadłużenia na walutę obcą oraz przeliczenia na złote kwoty wymaganej do spłaty kredytu. To z kolei w rażący sposób narusza interes konsumenta gdyż uzależnia go całkowicie do decyzji Banku, który ustala kursy walut (wliczając w to marżę) w sposób znany wyłącznie jemu, zaś druga strona umowy nie ma żadnego wpływu na taką arbitralną decyzję i musi się jej podporządkować”.

Wyrok sądu I instancji uznawał za niedozwoloną klauzulę:

“Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr (…) do Umowy – kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: (…) (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu (…) Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielania kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym”.

Podsumowanie

Sąd Apelacyjny w Warszawie Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt denominowany – klauzula waloryzacyjna Bank: BPH S.A.
Close

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zapisz swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły dalszej współpracy.


 • Załącz umowę lub inne dokumenty (waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB, dopuszczane formaty .png, .jpg, .pdf, .txt, .docx, .doc). W przypadku większej ilości plików wysyłka może potrwać kilkadziesiąt sekund, prosimy o cierpliwość.

   

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez kancelarię Dowlegal Adwokaci Decowska – Olejnik sp.k. w celu kontaktu, analizy umowy kredytowej oraz złożeniu oferty współpracy. Oświadczam jednocześnie, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia”.
 • Subscribe error, please review your email address.

  Close

  You are now subscribed, thank you!

  Close

  There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

  Close

  Your message has been sent. We will get back to you soon!

  Close