W dniu 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, Sąd Najwyższy orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17).

Sąd Najwyższy ocenił postanowienia umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, przyjmując, że uznanie za niedozwolone, na podstawie art. 385(1) Kodeksu cywilnego, postanowienia umowy kredytu udzielonego w złotych i indeksowanego do waluty obcej, w którym określono zasady ustalania kursu tej waluty, prowadzi jednoznacznie do wyeliminowania mechanizmu indeksacji z treści umowy, przy jednoczesnym założeniu, że strony są związane umową w pozostałym zakresie, również co do sposobu określenia oprocentowania kredytu (pozostaje Libor + marża).

W niniejszej sprawie, pozwany bank wypowiedział powodom umowę kredytową i postawił kredyt w stan natychmiastowej wykonalności, co doprowadziło do wypowiedzenia kredytu było wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, na podstawie którego wszczęto postępowanie komornicze.

W niniejszej sprawie Sąd Apelacyjny oddalił apelację powodów od wyroku sądu pierwszej instancji, którym oddalono powództwo. Powodowie w pozwie wnieśli o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez pozwany bank.

Sąd Najwyższy uchylił dziś zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Jeżeli tylko uzasadnienie wyroku zostanie dołączone do bazy orzeczeń, będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Pełna treść raportu pojawia się tutaj w linku.

Nie czekaj, skorzystaj z przycisku poniżej i wyślij nam umowę do bezpłatnej i niezobowiązującej analizy.

Spodobał Ci się wpis? Zobacz podobne artykuły:

Rafał Olejnik
Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.