Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy dla naszej Klientki udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat kredytu oraz wszelkich innych świadczeń w wysokości i terminach określonych umową i zakazanie bankowi złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu, w okresie od dnia wydania postanowienia o zabezpieczeniu do dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie. Oznacza to, że Klientka jest zwolniona z obowiązku spłaty kredytu podczas trwania procesu o ustalenie nieważności umowy. Orzeczenie zapadło przeciw Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zaprzestanie spłaty kredytu bez konieczności oczekiwania na prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy jest możliwe dzięki wykorzystaniu instytucji zabezpieczenia roszczenia. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Jednakże, ten termin nie wiąże sądu i w praktyce rozpoznanie tego wniosku następuje w dłuższym terminie. Co ważne, rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia w sprawach frankowych odbywa się na posiedzeniu niejawnym, przez co nie wiąże się z oczekiwaniem na wyznaczenie terminu rozprawy i osobistym stawiennictwem stron. Opłata od wniosku o udzielenie zabezpieczenia wynosi 100 złotych, ale gdy został on złożony w pozwie, to wtedy nie pobiera się opłaty.

„Zaprzestanie spłaty kredytu bez konieczności oczekiwania na prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy jest możliwe dzięki wykorzystaniu instytucji zabezpieczenia roszczenia.”

Zgodnie z art. 730 (1) § 1 kodeksu postępowania cywilnego, udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. By sąd zwolnił kredytobiorcę z obowiązku spłaty rat w trakcie trwania procesu należy wystąpić z roszczeniem o ustalenie nieważności umowy kredytu, ponieważ to roszczenie nie jest roszczeniem pieniężnym i stosownie do art. 755 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego może zostać zabezpieczone w ten sposób.
Uprawdopodobnienie żądania o ustalenie nieważności umowy nie wymaga przeprowadzenia przez sąd szczegółowego postępowania dowodowego. Ze względu, że spór między kredytobiorcom i bankiem dotyczy oceny prawnej zawartej umowy, do uprawdopodobnienia jej nieważności wystarczy jedynie przedłożenie dokumentu zawierającego treść umowy kredytu.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (art. 730 (1) § 2 k.p.c.). Poważnego utrudnienia osiągnięcia celu postępowania w sprawie można upatrywać w sytuacji dalszego wykonywania nieważnej umowy przez kredytobiorcę, wskutek czego dług banku wobec niego będzie narastać, przy jednoczesnym znacznym obciążeniu kredytobiorcy miesięcznymi ratami kredytu. Wykonywanie nieważnej umowy kredytu w toku procesu jest oczywiście niecelowe, ponieważ zapłacone podczas postępowania sądowego raty kredytu w przypadku nieważności umowy będą podlegały zwrotowi na rzecz konsumenta. Interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia można także dopatrywać się w złej sytuacji finansowej pozwanego banku, z której wynika, że zwrot zapłaconych przez kredytobiorcę rat kredytu będzie wątpliwy.

Obecnie sądy powszechne coraz częściej zabezpieczają roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku zapłaty rat podczas procesu. Szanse na uwzględnienie wniosku rosną, gdy suma świadczeń kredytobiorcy uiszczonych na rzecz banku przewyższa wypłaconą przez bank kwotę kredytu. Ponadto jest możliwie, że uchwała Sądu Najwyższego z 25 marca 2021 r. ostatecznie potwierdzi nieważność umów kredytów denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego, co przełoży się na zwolnienie z obowiązku spłaty kredytu już na etapie zabezpieczenia bez potrzeby oczekiwania na prawomocny wyrok.
Temat zabezpieczenie roszczeń kredytobiorców frankowych poruszaliśmy już w innym naszym artykule: https://walkaofranka.pl/wniosek-o-zabezpieczenie/

Jeżeli zastanawiasz się nad pozwaniem banku, według naszej oceny nie ma lepszego czasu.
Aktualnie zdecydowana część frankowiczów wygrywa w sądach.
Sprawy frankowe prowadzimy w całej Polsce.
Wystarczy, że wyślesz nam umowę kredytową do bezpłatnej analizy. Odpowiemy jakie masz możliwości.

Nie czekaj, skorzystaj z przycisku poniżej i wyślij nam umowę do bezpłatnej i niezobowiązującej analizy.

Spodobał Ci się wpis? Zobacz podobne artykuły:

Jakub Pietrzak
Jakub Pietrzak

Aplikant Radcowski. W kancelarii zajmuje się prawem procesowym, z uwzględnieniem specyfiki procesów frankowych. Przez kilka lat był asystentem sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, na co dzień wspierając pracę sędziów rozstrzygających procesy frankowe. Jakub jest autorem wielu publikacji. Występował wielokrotnie jako prelegent na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej.