Zestawienie wybranych orzeczeń w sprawach frankowych dla różnych banków!

W związku z częstymi pytaniami przygotowaliśmy zestawienie niektórych tylko orzeczeń “frankowych” dla poszczególnych banków.

Wybrane rzeczenia w sprawach przeciwko MBANK:

Wybrane orzeczenia dotyczące GETIN NOBLE BANK

Wybrane orzeczenia dotyczące Banku BPH obecnie PEKAO

Wybrane orzeczenia dotyczące Banku BPH GE Money

Zdecydowanie najwięcej orzeczeń wydają sądy w sprawach frankowych przeciwko bankom, które miały największy portfel udzielanych kredytów we franku szwajcarskim, tj. Mbank, Millennium Bank, Getin Bank, czy Polbank.

Wybrane orzeczenia dotyczące Banku BRE bank/mBank

Wybrane orzeczenia dotyczące Baku BZ WBK

Wybrane orzeczenia dotyczące DEUTSCHE BANK

Wybrane orzeczenia dotyczące Banku BGŻ / BNP Paribas Bank Polska SA

Wybrane orzeczenia dotyczące ING BANK

Wybrane orzeczenia dotyczące MBANK / MULTIBANK

Wybrane orzeczenia dotyczące MILLENNIUM BANK

Wybrane orzeczenia dotyczące PKO  BP

Wybrane orzeczenia dotyczące PKO BP NORDEA

Wybrane orzeczenia dotyczące RAIFFEISEN POLBANK

Wybrane orzeczenia dotyczące SANTANDER BANK

 • Wyrok z dnia 2.03.2020 r. sygn. akt IC 1920/15
 • Wyrok z dnia 28.02.2020 r. sygn. akt XII C 1270/18
 • Wyrok z dnia 19.02.2020 r. sygn. akt IC 842/17
 • Wyrok z dnia 04.02.2020 r. sygn. akt I C 685/19
 • Wyrok z dnia 01.08.2016 sygn. akt XIV C 2227/15

Nie czekaj, skorzystaj z przycisku poniżej i wyślij nam umowę do bezpłatnej i niezobowiązującej analizy, na podstawie której przygotujemy analizę Twojej umowy oraz przedstawimy warunki współpracy.

Bardzo ważne uzasadnienie Sądu Najwyższego do orzeczenia z dnia 11 grudnia 2019 r.

W sprawie pod sygnaturą V CSK 382/18, Sąd Najwyższy w dniu 11 grudnia 2019 r. wydał orzeczenie, do którego pojawiło się właśnie uzasadnienie. 

Jest to obowiązkowa lektura dla osób, które posiadają kredy w frankowy i rozważają lub prowadzą sprawę frankową. 

W związku z tym, że uzasadnienie w swojej objętości zajmuje 43 strony, postanowiliśmy dla Państwa zaprezentować główne tezy tego uzasadnienia, i tak…

Zakaz uzupełniania luk w umowie

Sąd Najwyższy podzielił zdanie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 stoi na przeszkodzie wypełnieniu luk w umowie, spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się w niej znajdowały, wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym, przewidujących, iż skutki wyrażone w treści czynności prawnej są uzupełniane w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających zastosowanie, w przypadku gdy strony umowy wyrażą na to zgodę


Komentarz eksperta kancelarii:

Brak zatem możliwości przyjmowania mechanizmów prawnych lobbowanych przez banki, zgodnie z którymi można byłoby choćby przyjąć umownie, na zasadach współżycia społecznego kurs średni Narodowego banku polskiego.

Mechanizm indeksacji jako główne świadczenie stron

W tym świetle nasuwa się wniosek, że zastrzeżone w umowie kredytu złotowego indeksowanego do waluty obcej klauzule kształtujące mechanizm indeksacji określają główne świadczenie kredytobiorcy (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17, OSP 2019, z. 12, poz. 115 i z dnia 9 maja 2019 r., I CSK 242/18, nie publ.). W konsekwencji w ten sposób należy też ocenić postanowienie (część postanowienia) stanowiące część mechanizmu indeksacyjnego, określające sposób oznaczenia kursu miarodajnego dla przeliczenia walutowego. Oznacza to z kolei, że po wyeliminowaniu tego rodzaju klauzul utrzymanie umowy o charakterze zamierzonym przez strony nie jest możliwe, co przemawia za jej całkowitą nieważnością (bezskutecznością).


Komentarz eksperta kancelarii:

Powyższe jednoznacznie przecina rozważania prawne dotyczące tego czy mechanizmy waloryzacyjne w istocie stanowią główne świadczenie stron i ostatecznie umowę należy unieważnić, czy też nie stanowią głównego świadczenia stron i umowę można utrzymać w mocy, wycinając niejako klauzule niedozwolone.

Ustawa antyspreadowa nie zmieniła formalnie sytuacji kredytobiorcy

Wejście w życie Ustawy antyspreadowej w żaden sposób nie wpływa na ocenę abuzywności przedmiotowych postanowień Umowy i jej konsekwencji dla bytu Umowy


Komentarz eksperta kancelarii:

Powyższe również jednoznacznie zabiera argumentację bankom, iż wprowadzenie w 2011 r. ustawy zmieniającej Prawo bankowe, dające możliwość kredytobiorcy spłatę zobowiązania bezpośrednio w walucie, sprawiało jednocześnie, iż umowa automatycznie została pozbawiona klauzul niedozwolonych.

Termin przedawnienia świadczenia nienależnego

Oznacza to, że świadczenia spełnione na podstawie tej umowy podlegają zwrotowi stosownie do reżimu zwrotu nienależnego świadczenia, co dotyczy także reguł przedawnienia wynikających zeń roszczeń. Zważywszy jednak zastrzeżoną dla kredytobiorcy-konsumenta możliwość podjęcia ostatecznej decyzji co do sanowania niedozwolonej klauzuli albo powołania się na całkowitą nieważność umowy także wtedy, gdy mogłaby zostać utrzymana w mocy przez zastąpienie klauzuli abuzywnej stosownym przepisem (…) należy uznać, że co do zasady termin przedawnienia tych roszczeń może rozpocząć bieg dopiero po podjęciu przez kredytobiorcę- konsumenta wiążącej (świadomej, wyraźnej i swobodnej) decyzji w tym względzie. Oznacza to w szczególności, że kredytobiorca-konsument nie może zakładać, iż roszczenie banku uległo przedawnieniu w terminie liczonym tak, jakby wezwanie do zwrotu udostępnionego kredytu było możliwe już w dniu jego udostepnienia (art. 120 § 1 zd. 2 k.c.).


Komentarz eksperta kancelarii:

Jedna z tez wyroku, która nie jest korzystna dla kredytobiorców, choćby hipotetycznie – Sąd stanął na stanowisku, iż roszczenie banku może przedawnić się (o czym Sąd Najwyższy nie przesądza), nie z dniem udostępnienia kapitału, a z dniem unieważnienia umowy kredytowej.

Sąd Najwyższy zdecydowanie opowiedział się po stronie teorii dwóch kondykcji

Stwierdzenie, że świadczenie spełnione (nadpłacone) przez kredytobiorcę na podstawie postanowienia abuzywnego jest świadczeniem nienależnym oznacza, iż co do zasady podlega ono zwrotowi, choćby kredytobiorca był równolegle dłużnikiem banku. Odmienne stanowisko Sądu Apelacyjnego w tej kwestii jest sprzeczne z panującą niepodzielnie w doktrynie teorią dwu kondykcji, jak również ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, że w art. 410 § 1 k.c. ustawodawca przesądził, iż samo spełnienie świadczenia nienależnego jest źródłem roszczenia zwrotnego, przysługującego zubożonemu i nie ma potrzeby ustalania, czy i w jakim zakresie spełnione świadczenie wzbogaciło jedną stronę, ani czy na skutek tego świadczenia majątek świadczącego uległ zmniejszeniu.


Komentarz eksperta kancelarii:

Każda strona walczy w ramach swojej argumentacji i swoich własnych wniosków, zatem jeżeli bank wyliczył wobec kredytobiorcy własne roszczenie, powinien tego roszczenia bronić, powoływać się na argumentację, złożyć ewentualny zarzut potrącenia. Świadczenie spełnione przez kredytobiorcę to świadczenie nienależne w całości i jako takie powinno w całości zostać zwrócone.

Pełna treść informacji pojawia się tutaj w linku.

Frankowicze pozostawieni sami sobie. Wyrok TSUE otwiera drzwi bankom do podważania abuzywności umów? Czy mamy jeszcze o co walczyć?

Po wyroku TSUE z dn. 3.10.2019 r. (C-260/18 – Dziubak) oraz lawinie sprzecznych komentarzy dotyczących jego oceny pod kątem potencjalnych skutków dla posiadaczy kredytów „frankowych”, kredytobiorcy mogą czuć się nieco zdezorientowani.  Wśród licznych opinii pojawiają się i takie, z których wynika, że wyrok ten otwiera bankom drzwi do podważania abuzywności zapisów umownych. Zwolennicy tej teorii nie mają jednak racji. Prawdopodobnie albo w ogóle nie przeczytali uzasadnienia do wyroku TSUE, albo przeczytali je nie dość dokładnie, albo celowo wprowadzają do obiegu opinie, które mają zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową przeciwko bankom.

De facto TSUE nie koncentruje swojej uwagi na temat abuzywności (niedozwolonego charakteru) kwestionowanych zapisów umownych, ale skupia się na odpowiedzi na zadane przez Sąd wnioskujący pytania o konsekwencje i skutki zastosowania abuzywnych klauzul w umowach z konsumentami. A zatem, Wyrok TSUE nie zmienia nic w kontekście samej oceny klauzul przeliczeniowych, a ta ocena jest jednoznaczna. Sądy w całej Polsce od jakiegoś czasu zgodnie opowiadają się za abuzywnością klauzul przeliczeniowych.

Kredyty Frankowe pomoc

W ślad za dotychczasową praktyką orzeczniczą należy stwierdzić, że „abuzywne jest takie postanowienie w umowie o kredyt hipoteczny, z którego wynika, że uprawnienie banku do określania wysokości kursu sprzedaży franka szwajcarskiego nie doznaje żadnych formalnie uregulowanych ograniczeń. Poprzez wprowadzenie do umowy klauzul przeliczeniowych, bankowi pozostawiono dowolność w zakresie wyboru kryteriów ustalania kursu CHF w swoich tabelach kursowych, a przez to kształtowania wysokości zobowiązań klientów, których kredyty waloryzowane są kursem CHF” (wyrok SOKiK z dnia 27 grudnia 2010 r. sygn. akt: XVII AmC 1531/09).

Dotychczas sądy zazwyczaj upatrywały podstaw do oddalania powództw „frankowych” w błędnej ocenie skutków istnienia klauzul w umowach. Większość dotychczasowych rozstrzygnięć niekorzystnych dla konsumentów sprowadzało się do zapełniania luk powstałych po wyeliminowaniu z umowy niedozwolonej klauzuli, innymi miernikami wartości waluty (głównie kursem średnim NBP). Metoda ta była jednak mocno kontrowersyjna, gdyż brak jest wyraźnych podstaw prawnych do jej zastosowania. Wątpliwości w tym zakresie rozwiał jednak TSUE w wyroku z 3.10.2019 r., który dał bardzo jasne wytyczne, jak należy postępować z umowami zawierającymi omawiane klauzule.

W Wyroku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał, że można unieważnić całą umowę, jeśli zawarto w niej nieuczciwe klauzule, a głównym wskazaniem dla podjęcia przez sąd takiej decyzji ma być interes kredytobiorcy. TSUE wskazał jednoznacznie, że w sytuacji, gdy usunięcie „nieuczciwych warunków umowy zmienia charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie (…) prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów. Co więcej, TSUE stwierdził również, że polskie przepisy nie pozwalają na uzupełnieniu luk w umowie po wykreśleniu z niej nielegalnych klauzul oraz że polskie sądy mogą unieważniać umowy, gdyby okazało się, że koniecznym byłoby stosowanie stopy LIBOR dla kwoty złotowej po usunięciu klauzuli indeksacyjnej. Zgodnie zatem z ww. orzeczeniem TSUE z dn. 3 października 2019 r., w zawartych umowach kredytu indeksowanego/denominowanego, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego.

Reasumując, rozstrzygnięcie TSUE jest wyłącznie korzystne dla kredytobiorców „frankowych” i nic tego nie zmieni, nawet opinia uznanych i wysoko postawionych przedstawicieli sektora bankowego. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie umowy są jednakowe, niektóre zawierają więcej a inne mniej niedozwolonych zapisów, a także mogły zostać zawarte w innym stanie prawnym. Dlatego przygotowując się do sporu z bankiem, zalecamy dokonanie dokładnej analizy konkretnej umowy, a nie posługiwanie się schematami ogólnodostępnymi w środkach masowego przekazu.

Kolejne bardzo ważne orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawach kredytobiorców frankowych

W dniu 9 maja 2019 r. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu  skargi kasacyjnej powodów w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko bankowi o zapłatę uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania (sygn. I CSK 242/18).

Sąd Najwyższy uchylając zaskarżony wyrok stanął na stanowisku, że uznanie za niedozwolone postanowienia umowy kredytu udzielonego w złotych i indeksowanego do waluty obcej, w którym określono zasady ustalania kursu tej waluty, prowadzi do wyeliminowania mechanizmu indeksacji z treści wiążącego strony stosunku prawnego.

Powodowie zakwestionowali nadto ważność aneksu do umowy kredytowej, w którym strony dokonały zmiany rodzaju kredytu z indeksowanego do waluty CHF na kredyt walutowy w walucie CHF.

Jeżeli tylko uzasadnienie wyroku zostanie dołączone do bazy orzeczeń, będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Pełna treść informacji pojawia się tutaj w linku.

Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawach frankowiczów

W dniu 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, Sąd Najwyższy orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17).

Sąd Najwyższy ocenił postanowienia umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, przyjmując, że uznanie za niedozwolone, na podstawie art. 385(1) Kodeksu cywilnego, postanowienia umowy kredytu udzielonego w złotych i indeksowanego do waluty obcej, w którym określono zasady ustalania kursu tej waluty, prowadzi jednoznacznie do wyeliminowania mechanizmu indeksacji z treści umowy, przy jednoczesnym założeniu, że strony są związane umową w pozostałym zakresie, również co do sposobu określenia oprocentowania kredytu (pozostaje Libor + marża).

W niniejszej sprawie, pozwany bank wypowiedział powodom umowę kredytową i postawił kredyt w stan natychmiastowej wykonalności, co doprowadziło do wypowiedzenia kredytu było wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego, na podstawie którego wszczęto postępowanie komornicze.

W niniejszej sprawie Sąd Apelacyjny oddalił apelację powodów od wyroku sądu pierwszej instancji, którym oddalono powództwo. Powodowie w pozwie wnieśli o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez pozwany bank.

Sąd Najwyższy uchylił dziś zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Jeżeli tylko uzasadnienie wyroku zostanie dołączone do bazy orzeczeń, będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Pełna treść raportu pojawia się tutaj w linku.

II instancja orzeka na korzyść kredytobiorcy

Sygn. II C 636/16
„Pomimo wniesionej apelacji Banku, Sąd Okręgowy w Łodzi utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 20 listopada 2017 r. II C 636/16, który „odfrankowił” umowę kredytu indeksowanego. W oparciu o art. 410 k.c. w zw. z art. 405 k.c. Sąd uznał za zasadne żądanie powodów o zapłatę. We wzorcu umowy zakwestionowano dwie klauzule. Jedną dotyczącą zmiennego oprocentowania, natomiast drugą odwołującą się do waloryzacji kredytu kursem kupna waluty wg tabeli kursowej Banku.

Wyrok jest prawomocny.”

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Łodzi
Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany  mBank
II instancja orzeka na korzyść kredytobiorcy

Sygn. II C 636/16
„Pomimo wniesionej apelacji Banku, Sąd Okręgowy w Łodzi utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 20 listopada 2017 r. II C 636/16, który „odfrankowił” umowę kredytu indeksowanego. W oparciu o art. 410 k.c. w zw. z art. 405 k.c. Sąd uznał za zasadne żądanie powodów o zapłatę. We wzorcu umowy zakwestionowano dwie klauzule. Jedną dotyczącą zmiennego oprocentowania, natomiast drugą odwołującą się do waloryzacji kredytu kursem kupna waluty wg tabeli kursowej Banku.

Wyrok jest prawomocny.”

 

Podsumowanie

Sąd Okręgowy w Łodzi
Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany  mBank
Sposób zmiany oprocentowania kredytu, podstawą do unieważnienia umowy.

Sygn. I ACa 632/17
W niniejszym orzeczeniu stwierdzono, że umowa jest nieważna, gdyż nie zawiera jednego z istotnych elementów umowy tj. sposobu zmiany oprocentowania kredytu, odwołując się w tym zakresie do regulaminu, który nie dotyczy kredytów indeksowanych do CHF. Ponadto umowa jest także nieważna z uwagi na sprzeczność jej postanowień z zasadami współżycia społecznego i zastrzeżenie przez bank na swoją korzyść możliwości dowolnego kreowania kursów walut na potrzeby rozliczenia kredytu, zmiany stóp procentowych oraz przerzucenie na pozwanych całości ryzyka zmiany kursów walut przy braku odpowiedniego pouczenia o skutkach zawarcia takiego zobowiązania i ryzyku oraz korzyściach w stosunku do kredytu zaciągniętego w złotych. Stwierdzenie nieważności umowy skutkuje koniecznością zwrotu przez strony umowy wzajemnie otrzymanych świadczeń.
 

Podsumowanie

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny
Decyzja: nieważność umowy
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany
Getin Nobel Bank
Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli uznał abuzywność klauzul indeksycyjnych.

Sygn. II C 2982/16
Sąd uznał abuzywność klauzul indeksacyjnych. Tym samym do indeksacji nigdy nie doszło, a umowa jest po prostu zwykłą umową kredytu w złotych polskich, ale oprocentowaną na podstawie LIBOR plus marża.

Podsumowanie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli
Decyzja:odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany Raiffeisen Bank Polska
Rok 2017 rokiem „frankowiczów” – podsumowanie sytuacji prawnej i orzecznictwa.

Rok 2017 r. był niewątpliwie rokiem korzystnych orzeczeń dla „frankowiczów”. O wszystkich tych orzeczeniach można przeczytać na stronie poświęconej tematyce kredytów (pseudo)walutowych, tj. „walkaofranka.pl”.

Zwracamy uwagę nie tylko na rosnącą liczbę orzeczeń, ale też na liczbę osób, które zdecydowanie podejmują decyzję o wystąpieniu z roszczeniem przeciwko bankom. W naszej ocenie nie bez znaczenia pozostaje Continue reading Rok 2017 rokiem „frankowiczów” – podsumowanie sytuacji prawnej i orzecznictwa.

Close

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zapisz swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły dalszej współpracy.


 • Załącz umowę lub inne dokumenty (waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB, dopuszczane formaty .png, .jpg, .pdf, .txt, .docx, .doc). W przypadku większej ilości plików wysyłka może potrwać kilkadziesiąt sekund, prosimy o cierpliwość.

   

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez kancelarię Dowlegal Adwokaci Decowska – Olejnik sp.k. w celu kontaktu, analizy umowy kredytowej oraz złożeniu oferty współpracy. Oświadczam jednocześnie, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia”.
 • Subscribe error, please review your email address.

  Close

  You are now subscribed, thank you!

  Close

  There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

  Close

  Your message has been sent. We will get back to you soon!

  Close